Varför arbeta med klimatanpassning?

Ta del av argument till varför Kommunikation är viktigt i arbetet med klimatanpassning.

  • Kunskap och medvetenhet om klimatanpassningsarbetet behöver spridas inom kommunens egen organisation.

  • Alla kommunala verksamheter behöver förstå sin roll i kommunens klimatanpassningsarbete.

  • Kommuninvånarnas medvetenhet om anpassningsbehoven underlättar genomförande av åtgärder.

  • En planerad kommunikation ökar genomslagskraften av arbetet.

  • Information till kommunens invånare om små åtgärder kan få stora effekter vad gäller motståndskraft mot klimatrelaterade händelser.

  • Kommuninvånarna behöver informeras om att de har ett eget ansvar för sin egendom.

  • Spridning av tips och information om krav ökar medvetenheten.

  • Medvetenheten ökar hos beslutsfattare.