Fysisk planering och infrastruktur

Inom fysisk planering och infrastrukturella områden är anpassning till framtida klimatet centralt. Arbetet innebär långsiktig planering och beslut vars konsekvenser gäller för lång tid framöver. Klimatanpassningsplanen är därför ett bra underlag i arbetet med dessa frågor. Nedan finns stöd för att arbeta med klimatanpassning inom Fysisk planering och infrastruktur.

Webbutbildning om klimatanpassning i planeringen

MotiveraIdentifiera

Kommunens fysiska planering styrs av plan- och bygglagen (PBL) där det finns flera bestämmelser kopplat till klimatanpassning.  I Boverkets webbutbildning ges svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur lagstiftningen reglerar.

Varför arbeta med klimatanpassning?

Motivera

Ta del av argument till varför det är viktigt att arbeta med klimatanpassning inom fysisk planering och infrastruktur.

Kartläggning av skyfalls påverkan på samhällsviktig verksamhet

Analysera

Analysera vilka samhällsviktiga verksamheter i en tätort som påverkas av ett skyfall. I denna rapport från MSB får du veta hur.

Checklista klimatanpassning i fysik planering

AnalyseraIdentifiera

Arbetar du med fysisk planering? Denna vägledning från Länsstyrelsen ger råd och tips om hur kommuner kan, bör och ska ta hänsyn till nya klimatförutsättningar i den fysiska samhällsplaneringen.

Portalen för översvämningshot

Analysera

Ta del av MSB:s webbtjänst med geografiska översvämningsdata som ett stöd i kommunens planeringsarbe. Ett flertal större vattendrag finns översiktligt översvämningskarterade. Se resultaten och bedöm risker. 

Vägledning för skyfallskartering: tips för genomförande och exempel på användning

Analysera

I denna pdf från MSB kan du läsa om olika metoder för skyfallskartering, vilka underlag som behövs i arbetet samt hur karteringarna kan användas. Vägledningen bjuder också på inspirerande exempel.

Samlad kartvisningstjänst för ras, skred, erosion och översvämning

Analysera

Behöver du underlag för bedömning av skredrisk längs älvar och vattendrag, stranderosion, framtida medelvattenstånd eller översvämning längs vattendrag och kust? I denna karttjänst som ägs av SGI finns information från flera olika myndigheter, för att möjliggöra en samlad bedömning.

Skyfallskartering i GIS

Analysera

Ta ett första steg i identifieringen av vilka verksamheter som påverkas av ett skyfall. Genom identifiering av lågpunkter i stad och terräng ges möjlighet att förstå var vatten samlas. Här ges vägledning för skyfallskartering i GIS. Manual i pdf-form från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Tillsynsvägledning översvämning - stöd till Länsstyrelsen vid riskbedömning

Analysera

Använd Länsstyrelsens sätt att bedöma risker vid översvämning och undvik överprövning av kommunens beslut.

Värmebölja och möjliga effekter på Kommunalteknisk försörjning

AnalyseraIdentifiera

Hur påverkas verksamheter inom Kommunalteknisk försörjning av värmeböljor? Ta del av en kunskapssammanställning om vad som kan hända i samhället under värmeböljor, riktad mot verksamhetsutövare på kommunalnivå.

1 är nuvarande resultatsidan Gå till resultatsida 2
Steg