Användarguide

Arbetet med klimatanpassning är en kontinuerlig process utan egentligt slut och denna lathund erbjuder hjälpmedel för både praktiskt arbete och inspiration.

Steg för steg

Lathund för klimatanpassning består av sju steg som alla är viktiga delmoment på vägen mot ett framgångsrikt klimatanpassningsarbete. Lathunden kan användas både av de som befinner sig i startgroparna av klimatanpassningsarbetet men även av de som redan kommit en bit på väg.

Varje steg är uppdelat i tre huvudavsnitt: Stegets namn, Hjälpmedel och Kontrollera. 

Stegets namn

Under denna rubrik ligger material som dels är riktade mot koordinatorn för klimatanpassningsarbetet och dels hela arbetsgruppen. Det kan till exempel handla om att leta fram och förbereda relevant underlag inför den mer omfattande analysen som arbetsgruppen ska göra gemensamt.

Varje kommun har olika förutsättningar och Lathunden försöker främst hjälpa till med VAD som behöver göras och inte HUR. Däremot finns förslag på tillvägagångssätt under avsnittet Hjälpmedel.

Hjälpmedel

Här finner användaren stöd till arbetet som ska genomföras. Här finns förslag på tillvägagångssätt för arbetet i stegen, mallar för dokumentation och delar med mer fördjupad information. 

Kontrollera 

Du har väl inte glömt något? I varje steg finns en tillhörande checklista. Dessa checklistor hjälper användaren att kontrollera att det viktigaste från varje steg är genomfört. 

Steg 0-6

Steg 0 Motivera

I detta steg läggs grunden för det fortsatta arbetet. Kommunalpolitisk förankring och övergripande samordning är två klara framgångsfaktorer i arbetet med klimatanpassning. I steg 0 ges inspiration till olika argument och exempel som kan hjälpa användaren att motivera ett politiskt beslut om att arbeta med klimatanpassning.
Steg 0: Motivera

Steg 1 Etablera

Klimatförändringens effekter är gränsöverskridande och tjänstepersoner och aktörer inom olika områden och på skilda nivåer i kommunen måste därför samverka. Alla kommunens verksamheter kommer på ett eller annat sätt att beröras av ett förändrat klimat. I detta steg ligger fokus på att bilda och etablera en arbetsgrupp med deltagare från samtliga av kommunens förvaltningar och bolag.
Steg 1: Etablera

Steg 2 Analysera

Klimatanpassningsarbetet måste planeras utifrån analyser av händelser och konsekvenser som kan uppkomma till följd av ett förändrat framtida klimat. I detta steg skapas en övergripande bild av kommunens klimatutmaningar och sårbarheter i olika samhällsfunktioner. Dessa kan dokumenteras i Excelmallar som finns under Lathundens Hjälpmedel. 
Steg 2: Analysera

Steg 3 Identifiera

Steget vägleder i arbetet med att identifiera olika åtgärder som kan hantera de händelser, konsekvenser och sårbarheter som identifierats i tidigare steg.  Flera tänkbara åtgärder sammanställs för utvärdering och prioritering.
Steg 3: Identifiera

Steg 4 Prioritera

I steget Prioritera ges vägledning för att underlätta utvärdering och val av de åtgärder som ska tas vidare för genomförande längre fram i klimatanpassningsprocessen. 
Steg 4: Prioritera

Steg 5 Genomföra

Ska klimatanpassningsarbetet göras inom ramen för befintliga processer i kommunen eller ska en separat klimatanpassningsplan tas fram? Detta är ett särskilt viktigt ställningstagande som behöver tas i detta steg. Steget går ut på att tydliggöra vad som måste göras för att omvandla valda åtgärder till konkret genomförande och här ges även tips på hur en kommunal klimatanpassningsplan kan se ut.
Steg 5: Genomföra

Steg 6 Följa Upp

Klimatanpassning är en kontinuerlig process som kräver regelbunden uppföljning och utvärdering. Syftet med Följa upp är att ge vägledning vid uppföljning och utvärdering av arbetet.
Steg 6: Följa upp

Stöd i ditt verksamhetsområde

Syftet med denna del av Lathunden är att ge riktat och kompletterande stöd till de tjänstepersoner som vill ta ett grepp om klimatanpassningsarbetet inom sitt eget verksamhetsområde. Informationen som finns här utgår från respektive Verksamhetsområde i hopp om att stödet ska bli så relevant som möjligt.

Varje information är taggad med relevanta steg i processen för att öka förståelsen var i processen den är användbar.

Exempelvis kan den som arbetar inom Vård och Omsorg klicka in på sitt verksamhetsområde och hitta stöd för hantering av värmeböljor. Den som arbetar med Utbildning och barnomsorg kan hitta utbildningsmaterial som rör klimatanpassning. Den som arbetar med byggnationer eller fastighetsförvaltning kan under Bo, Bygga, Miljö hitta vägledning i Värderingsmetoder för åtgärder i den fysiska miljön.
Riktat stöd till olika verksamhetsområden

Mallar för dokumentation 

Det är viktigt att dokumentera det pågående arbetet för att resultat, motiveringar och besluts som tagits under processens gång inte ska glömmas bort. I Lathunden finns färdiga mallar som kan underlätta dokumentationen under arbetets gång och därmed även framtagandet av den slutgiltliga Klimatanpassningsplanen.