Riskanalys – riskvärdering av händelser

Syftet med riskanalysen är att bedöma hur allvarliga olika händelser och konsekvenser är, med hänsyn till olika tidsperspektiv. Analysen hjälper att strukturera vidare diskussioner och gör det lättare att inse vad som bör åtgärdas i första hand. 

En risk kvantifieras genom att multiplicera en uppskattning av sannolikheten för att händelsen ska inträffa med en uppskattning av händelsens konsekvenser (för till exempel hälsa, egendom och miljö). Börja söka åtgärder för de händelser och konsekvenser som får hög risk - oavsett tidsperspektiv. 

För att hantera framtida risker är det viktigt att de beslut vi tar idag inte försvårar framtida klimatanpassning. Risker som visar sig öka med tiden kan ibland kräva fysiska åtgärder redan idag, såväl som att till exempel avsätta plats och medel som möjliggör framtida åtgärder. Det är därför viktigt att göra riskanalysen med olika tidsperspektiv. 

Bedömningen av konsekvenser kan göras kvalitativt genom en viktad bedömning inom gruppen. Använd gärna kommunens visionsdokument för att sätta konsekvenserna i perspektiv till mål för framtida utveckling (inte bara klimatet förändras).

Bedömingen av sannolikhet kan göras med hjälp av till exempel länsanalyserna. Det blir troligen även här en relativt kvalitativ bedömning, där tillgången på underlag får styra. För en översiktlig bedömning använd de länsanalyser som bedöms som relevanta för den risk som diskuteras.

Denna övning görs i nedanstående steg, för en händelse i taget.

  1. Gör en riskanalys för nutid med syfte att ge underlag till beslut som krävs idag för att hantera risker som uppträder nu.
  2. Gör en riskanalys för tidsperspektivet 2050 med syfte att ge underlag till beslut som krävs redan idag för att hantera risker i ett 30-års perspektiv.
  3. Gör en riskanalys för tidsperspektivet 2100 med syfte att ge underlag till beslut som krävs redan idag för att hantera risker i ett längre tidsperspektiv.
  4. Dokumentera resultatet för varje tidsperspektiv.
    Riskanalys mall (785 kB, pdf)
Riskanalys mall
Förstora Bild