Världens längsta vattenståndsserie

Mätserien för havsvattenstånd i Stockholm är den längsta i världen. Mätningarna startade redan år 1774 vid Slussen i Stockholm. 1889 byggdes mareografen på Skeppsholmen som fortfarande är aktiv.

Havsvattenståndsserien från Stockholm betraktas som den längsta i världen. I serien kan intressant information utläsas, bl.a. den pågående havsnivåhöjningen som syns i diagrammet nedan.

Havsvattenstånd Stockholm RH 2000, 1774 - 2018
Årsmedelvärden för havsvattenståndet i Stockholm 1774 - 2019. Den streckade linjen (regression 1774 - 1889) motsvarar den apparenta landhöjningen under perioden och den heldragna linjen är en regression över perioden 1889 - 2019. Effekten av havsnivåhöjningen illustreras av skillnaden mellan den streckade och den heldragna linjen efter år 1889. Förstora Bild

Mätningarna av vattenstånd vid Slussen (Nedre Stockholm) i Stockholm påbörjades 1774 på order av kung Gustav III för att utröna nivåskillnaden mellan Mälaren och Saltsjön (Östersjön). I början gjordes en avläsning i veckan och i början av 1800-talet utökade man till en avläsning per dygn.

Dessa samtidiga manuella mätningar gjordes på var sin sida om tröskeln för att man vid varje tidpunkt skulle kunna bestämma nivåskillnaden. Avläsningen gjordes på en fast pegelskala och noterades sedan på ett papper. Den västra slusströskelns nivå (på Mälarsidan) motsvarades av -3,841 meter i Rikets Höjdsystem 1900 (RH00). Stockholms stads lokala höjdsystem utgick också från denna nivå.

Slussen 8 april 1914
Slussen i Stockholm 8 april 1914. Foto SMHI Förstora Bild

I mitten av 1880-talet bestämde kung Oscar II att flera s.k. mareografer (en äldre variant av havspegel) skulle anläggas runt den svenska kusten. En mareograf installerades därför på Skeppsholmen i Stockholm år 1889. Stationen är fortfarande aktiv även om själva mätutrustningen har blivit ersatt med modernare teknik under årens lopp.

Mareografen på Skeppsholmen
Mareografen på Skeppsholmen i Stockholm från 1889. Foto Thomas Hammarklint Förstora Bild


Data samlas in till SMHIs databas och skickas sedan vidare till olika användare. Timvärden och den senaste observationen presenteras på sidan Vattenstånd och vågor både i tabell- och diagramform.