Lågt havsvattenstånd våren 2013

Långvarigt högtrycksväder med nordostliga vindar har sänkt vattenståndet runt den svenska kusten. Vid flera tillfällen har nivån varit mycket under det normala vid alla mätplatser.

Sedan mitten av februari har vattenstånden legat under det normala
vid alla SMHIs mätplatser runt den svenska kusten. Det är det stabila
högtrycksvädret kombinerat med envisa nordostliga vindar som har
sänkt nivåerna. Detta är inte ovanligt för våren då det vanligtvis
förekommer perioder med lågt vattenstånd orsakat av just högtrycks-
dominerande väder.

Under våren har högtrycksvädret stannat längre än vanligt och mycket
vatten har nu runnit ut ur Östersjön. I slutet av mars observerades vattenståndsnivåer mycket under det normala och vid flera platser
noterades dom lägsta dygnsmedelvärdena sedan mätstart, bland annat 
i Kalix, Viken och Smögen med dygnsmedelvärden  40-80 cm under det
normala. Dock har inga nya extremer noterats. Den 2 mars observerades
-116 cm i Skanör, vilket också är det lägsta hittills i år. Det lägsta som har observerats av SMHI är -155 cm i Skanör i december 1999.

Inflöde till Östersjön att vänta?

I samband med stigande vattenstånd i Kattegatt och låga vattenstånds-
nivåer i södra Östersjön kan vi få ett inflöde av salt och syrerikt vatten
till Östersjön. För det krävs lågtryck med kraftiga och ihållande västliga
vindar under lång tid som kan pressa in vattnen i Östersjön. För att ge
några betydande effekter på de syrefria bottnarna i Östersjön krävs
också att vattnet har en tillräckligt hög densitet (kallt och saltrikt), vilket
ger vattnet en förmåga att sjunka ner och ersätta det syrefattiga vatten
som nu ockuperar stora områden i Östersjön.

Förutsättningarna för denna process är bäst under vintern när vattnet
som ska flöda in i Östersjön är som kallast och mest syrerikt. Chansen
till kraftiga och ihållande västliga vindar under lång tid är då också störst.