Vattnets densitet påverkar havsvattenståndet

Vattendragen som mynnar ut i Östersjön tillför sötvatten och minskar havets salthalt. Densiteten hos sötvatten är lägre än saltvatten, vilket påverkar havsvattenståndet i Östersjön.

I Bottenviken är salthalten 3-4 promille, i Bottenhavet 5-6 promille, i Egentliga Östersjön 6-9 promille och i Västerhavet 15-30 promille. Mängden salt i havet är relativt konstant. Om vatten med låg salthalt tillförs systemet innebär detta att densiteten sjunker. Eftersom mängden salt är densamma ökar därför volymen. Detta medför i sin tur ett högre vattenstånd.

Bottenvikens vattenstånd är på grund av detta alltid 35-40 cm högre än Skagerraks. Eftersom varje mätstation ges ett eget årsmedelvattenstånd syns inte detta i vattenståndsdiagrammen.