Siktförhållanden

Vid klassificering av dis eller dimma har man valt att utgå från sikten. När sikten är mellan 1 och 10 km talar man om fuktdis, om den är under 1 km är det fråga om dimma. Om sikten understiger 4 km brukar man i sjörapporten använda begreppet dålig sikt. Tabellen nedan visar en mer detaljerad indelning av siktförhållandena.

Siktförhållanden
Uttryck Synvidd
Mycket god sikt mer än 30 km
God sikt 10 - 30 km
Måttlig sikt 4 - 10 km
Disigt 2 - 4 km
Mycket disigt 1 - 2 km
Dimma 200 - 1000 m
Tät dimma 50 - 200 m
Mycket tät dimma mindre än 50 m