Radar - Höjdbaserad Nordenkomposit

Den höjdbaserade radarkomposit över Norden innehåller kvantiteten ”reflektivitet”, intensiteten av väderradarekon, från väderradaranläggningar i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Produkten är sammansatt med hjälp av metoden PCAPPI och är baserad på radarinformationens höjd över markytan.

Höjd över mark

Radarstrålens höjd över markytan bestäms geometriskt av radarns position, vald elevationsvinkel, jordens krökning och atmosfärisk refraktion. Sammantaget ger detta att radarstrålens höjd över markytan normalt sett ökar med avståndet från radaranläggningen. Maximal räckvidd för svenska väderradaranläggningar är 240 km. Vid detta avstånd och med elevationsvinkeln 0.5°, som är den lägsta för svenska radaranläggningar, är radarstrålens höjd över markytan omkring 5-6 km. Detta att jämföra med antennens placering ett tiotal meter över markytan.

PCAPPI - Pseudo-Constant Altitude Plan Position Indicator

Väderradar insamlar information från olika höjder genom att rikta antennen i olika elevationsvinklar, olika vinklar över horisonten. Beroende på kvalitet och riktighet i information från elevationsvinkeln närmast mark kan denna ersättas av information från högre elevationsvinklar.

PCAPPI utläses ”Pseudo-Constant Altitude Plan Position Indicator” och kan översättas till pseudo-konstant altitude planpositionsindikator. Detta innebär ett slags horisontellt tvärsnitt genom allt data som insamlats av en radaranläggning under en given tidsperiod, mellan 5 och 15 minuter beroende på radaranläggning och dess konfiguration.

Genom att använda metodiken PCAPPI är det möjligt att reducera oönskade ekon närmast radaranläggningen genom att använda data från högre elevationer i dessa områden. Den konstanta höjden som definieras i detta sammanhang är 500 m över havsnivån. 

Pseudo-konstant innebär att allra närmast radaranläggningen fylls data från den högsta tillgängliga elevationsvinkeln, även då höjden över havsnivån där ekot uppstod är lägre än 500 m. Det omvända gäller längre ut från radaranläggningen där data från den lägsta elevationsvinkeln används även då höjden över havsnivån för dessa ekon är högre än 500 m. 

Sammansättning

Ambitionen är att radarkompositerna ska representera nederbördsintensitet vid markytan. Anledningen till det är att radarinformation insamlad närmast marken bedöms ha bäst överensstämmelse mot nederbörden som hamnar på marken.

Kompositen sätts därför ihop där radarinformation från två eller flera angränsande radaranläggningar representerar samma höjd över marken. Bidrag från tillgängliga väderradaranläggningar i en komposit utifrån geometriska begränsningar illustreras i figur 1 nedan. Skärningslinjerna illustrerar bidraget från angränsande radaranläggningar där radarstrålarna möts på samma höjd över markytan.

All ingående radarinformation projiceras till marknivå vid sammansättningen till en gemensam produkt och blir härmed möjlig att presentera mot en kartbakgrund.

Kvalitetskontroll och justering

En radaranläggnings bidrag till kompositen kan även påverkas vid blockering av radarstrålen, främst orsakad av terräng. I vissa fall tas även hänsyn till byggnader. Kompensation av partiell blockering sker innan sammansättningen. Är blockeringen större än 70 % sker ingen kompensation och eventuell signal från ekona anses vara helt blockerad. Om det finns information från intilliggande radaranläggningar används denna information inom dessa sektorer.

Eftersom radarinformationen är representativ på allt högre höjd från marken när avståndet ökar från radaranläggningen, även trots PCAPPI, behövs en justering så att intensiteten blir mer representativ vid markytan. Justeringen sker med hjälp nederbördsmängd uppmätt av markstationer och anpassas till dessa data två gånger per dygn. 

Radarkomposit
Figur 1: Väderradaranläggningars bidrag till kompositbilder utifrån räckvidd och skärningslinje (t.v.). Resulterande bidrag i komposit (t.h.).