Konsekvenser för svenskt jordbruk, rennäring och fiske

Jordbruket, rennäringen och fisket i Sverige är mycket klimatkänsligt. Skördar varierar från år till år beroende på vädret och därmed klimatet. Allmänt bör avkastningen gynnas av ett varmare klimat. Samtidigt ökar riskerna.

Ett varmare klimat med högre koldioxidhalt i atmosfären ger längre växtperioder som kan leda till flera skördar under en växtperiod. Nya grödor kan också bli tänkbara.

Risker för jordbruket

En påtaglig risk för jordbruket är minskad vattentillgång. Det gäller i första hand det redan torra sydöstra Götaland, men kan drabba större delen av Sydsverige. Klimatscenarier tyder trots en minskad medelnederbörd att extrema regn och därmed skördeskador kan förvärras.

Ett varmare och fuktigare klimat kan gynna skadegörare, såsom svampsjukdomar, virussjukdomar, bakterier, nematoder och insekter, eventuellt med följder för behovet av bekämpningsmedel.

Sammantaget kan konstateras att skördarnas kvalité och kvantitet kan komma att variera mer än i dagens klimat. Effekten av en klimatförändring beror dock på grödoval, odlingsmetoder och markförändringar.

Förändringar för fisket

För fiske utgör vattentemperaturer en central kvalitetsfaktor. I Östersjön som är förhållandevis stor verkar visst utrymme för autonom anpassning möjlig med hänsyn till högre vattentemperaturer. Detsamma gäller inte för kallvattenarter i grunda insjöar.

Om sötvattenflöden till Östersjön förändras påverkas de marina arter för vilka salthalten är viktig. Immigrering av sydligare arter är också en tänkbar följd av klimatets förändring, speciellt vid västkusten.

Rennäringen påverkas av förändrat snöklimat och nya insekter

Tänkbara hot för rennäringen utgörs av skiftningar i snöklimatet. Speciellt besvärliga är instabila vintrar med snabba väderomslag och töperioder. Regn på befintligt snötäcke kan också leda till uppvärmning vid markytan när regnet tränger sig genom snötäcket och avger värme vid frysningen på marken. Detta kan öka svamp- och mögelangreppen mot markvegetationen.

Regn som blir till is under snön försvårar dessutom renars åtkomst till föda och/eller ökat slitage av den långsamt förnyande markvegetationen när renarna måste arbeta hårdare för sin föda. Skare under rätt tidpunkt, våren, är dock viktigt för att renarna skall kunna förflytta sig till fjället inför kalvningen.

Ändringar i insektfauna kan bli besvärligt på sommaren. Viktigt är också att rennäringen behöver åtkomst till förhållandevis stora landarealer som disponeras samtidigt i andra syften, som i sin tur påverkas av klimatförändringen.