Konsekvenser för den tekniska infrastrukturen

Den tekniska infrastrukturen i form av till exempel vägar, järnvägar och vattenförsörjning påverkas också av ett förändrat klimat.

Området teknisk infrastruktur omfattar bland annat vägar, järnvägar, vattenförsörjning, avloppsrening, sjöfart och luftfart. Dessa innebär ofta långsiktiga investeringar och uppbyggnad av strukturer och anläggningar som skall finnas kvar under lång tid. Det betyder att man redan idag kan ha anledning till att ta hänsyn till att klimatet ändras under anläggningens livstid.

Åtgärder kommer att krävas

Dagvattensystemens dimensionering och kapacitet är kritiska faktorer för att begränsa skadorna vid extrem nederbörd. Vägar och järnvägar måste tåla klimatets variationer. Här måste man ta hänsyn till ändrade risker för ras och skred, förändrade tjäle- och grundvattenförhållanden, samt att trummor och broar måste kunna släppa igenom tillräckligt med vatten under extrema förhållanden.

Ökat underhållsbehov på vägar och järnvägar

Kraftigare temperaturextremer tär på vägar och räls. Underhållet av väg- och bannätet påverkas också av hur fördelningen mellan regn och snö ändras under den kalla årstiden. Regionala temperaturändringar bör leda till skiftningar i behovet av sandning och saltning av vägbanorna och därmed påverkas även miljön, luftkvalitén och bilarna.

Både yt- och grundvatten påverkas

Landets vattenförsörjning är i högsta grad väder- och klimatberoende. Klimatscenarier pekar mot att vattentillgången kan komma att påverkas negativt speciellt i de södra delarna av landet. Detta gäller såväl ytvatten som grundvatten.

Förutom påverkan på tillgången på vatten så påverkas dess kvalitet av förhöjda sommartemperaturer. Översvämningar kan slå ut avloppsreningsverk och medföra att ytvatten förorenar grundvattentäkter. Torrare somrar och ändringar i havsnivån påverkar risken för saltvatteninträngning till vattentäkter och VA-nät.

I samband med översvämningar kan också miljöfarliga ämnen komma i omlopp när industriområden och deponier berörs. Flygfält och hamnar är ofta belägna i utsatta områden med avseende på höga vattenstånd och en eventuell förhöjning av havets nivå.

Isförhållanden och vågklimat

För sjöfartens del så är förändrade isförhållanden runt Sveriges kuster av betydelse. Färre svåra isvintrar minskar det framtida behovet av isbrytar-kapacitet. Konstruktioner längs kusten och till havs påverkas av hur vågklimatet, speciellt de mest extrema vågorna, kan komma att ändras.