Luftföroreningar i framtida klimat

I ett förändrat framtida klimat kan luftföroreningar komma att bli mer långlivade. Koncentrationen av föroreningar i atmosfären ökar och spridningen blir också annorlunda jämfört med idag - något som kan sätta nuvarande syn på utsläppsminskningar ur spel.

Framtida klimatförändringar medför att luftföroreningarna i framför allt södra Europa ökar, medan Skandinavien kan få ökat nedfall av försurande och övergödande ämnen. De internationella överenskommelser som har gjorts om att begränsa utsläppen av förorenande ämnen riskerar att bli ineffektiva.

Rapporten "Luftföroreningar i Europa under framtida klimat" bygger på beräkningar i dels SMHIs avancerade transport/kemi-modell MATCH och dels i den regionala klimatmodellen RCA3 på Rossby Center, SMHIs klimatforskningsenhet. MATCH ger en beskrivning av hur luftföroreningar sprids och omvandlas i atmosfären. RCA3 beskriver de framtida klimatförändringarna i Europa.

Läs rapporten (PDF)

Höjda halter ozon och partiklar

Med ett torrare och varmare klimat i centrala och södra Europa och ett fuktigare klimat i norra Europa blir spridningen av luftföroreningar annorlunda jämfört med idag.

Ozonhalterna förväntas öka markant med 1-2 procent per decennium fram till 2050 i centrala och södra Europa, framför allt under sommaren. Maxhalterna ökar mer än medelhalterna.

Likaså drabbas centrala och södra Europa enligt beräkningarna av kraftigt ökade partikelhalter. Ökningen är 3-5 procent per decennium fram till 2050. Skandinavien får bara små förändringar av halterna av ozon och partiklar.

Surt regn i Skandinavien

Eftersom nederbörden minskar i centrala och södra Europa tvättas mindre mängd svavel- och kväveföroreningar ut av regn över kontinenten. Istället drabbar en del av det nedfallet Skandinavien, som alltså får en ökad försurning. Detta drabbar dock en begränsad yta, främst Norges kust.

Man kan säga att klimatförändringarna motverkar de ansträngningar som görs för att minska luftföroreningarna. Studien pekar på att luftföroreningarna blir mer långlivade och att koncentrationen i atmosfären därmed ökar. Det gäller även de ämnen som bildar ozon; kväveoxider och kolväten.