Möten och aktiviteter

I syfte att underlätta arbetet med SLCP-frågorna - både vad gäller grundläggande kunskaper om ämnena samt frågor kring emissioner och åtgärder - arrangerades ett antal möten och aktiviteter.

Som en del i arbetet med SLCP-frågorna genomfördes en serie aktiviteter med syfte att belysa problematiken med olika utgångspunkt. Seminarierna  fokuserade på olika delar av SLCP-arbetet och riktade sig till olika målgrupper i samhället. Dessa målgrupper var till exempel vara forskare, myndigheter, näringsliv, media och intresseorganisationer. En viktig del av SLCP arbetet var att sprida information och kunskap om SLCP-frågan till olika delar av samhället. Seminarierna fungerade även som en plattform för grupper från olika delar av samhället, men med gemensamma mål, att mötas. Lika viktigt som att få ut information och sprida kunskap, var att få in synpunkter och erfarenhet från samhällets olika aktörer.