Index som beskriver torka

Torka är ett stort begrepp och det finns flera index som används. Dessa beskrivs nedan.

De hydrologiska definitionerna av torka är:

  • Långvarig frånvaro, brist eller dålig fördelning av nederbörd
  • En period av onormalt torrt väder tillräckligt långvarig för att skapa en allvarlig hydrologisk obalans.

Torrperiod

En torrperiod är en sammanhängande period utan mätbar nederbörd. Med mätbar nederbörd menas en tiondels millimeter eller mer.

Vattenbrist

Vattenbrist är kopplat till behovet av vatten i området och uppstår när behovet är större än tillgången. Vattenbrist kan både vara kopplat till yt- och grundvatten i en kombination eller var för sig.

I internationella sammanhang kan vattenbrist användas för att definiera vattentillgången över områden. Om den årliga tillgången är mindre än 1000 kubikmeter per person och år säger man att området har vattenbrist. Om ett område har tillgång till mindre än 500 kubikmeter vatten per person och år råder absolut vattenbrist.

I Sverige används begreppet vattenbrist mer generellt för när tillgången på rent vatten understiger behovet.

Vattenstress

I internationella sammanhang definieras vattenstress för ett land när den årliga vattentillgången är mindre än 1700 kubikmeter per person. 

Medellågvattenföring, MLQ

MLQ står för medellågvattenföring och är ett medelvärde av varje års lägsta vattenföring.

Diagram över vattenföring och MLQ
Diagram som visar ett exempel på vattenföring (blå linje) och årets lägsta flöde (svarta punkter). Förstora Bild

Varaktighetskurva och percentiler

Varaktighetskurvan är ett annat sätt att beskriva hur låg vattenföringen är. I en sådan rangordnas alla värden på vattenföringen från högsta till lägsta. I diagrammet nedan har vattenföringen från bilden ovan rangordnats från högsta till lägsta och visas tillsammans med årets lägsta värden, MLQ.

Percentiler används för att beskriva hur långt i ytterändarna på varaktighetskurvan som ett värde befinner sig. Det anges som procent och anger värdet på vattenföringen vid en viss punkt i kurvan.

I diagrammet nedan visas 95-percentilen som ett exempel. Bara 5% av värdena är lägre än 95-percentilen. 

Varaktighetskurva som visar vattenföringens fördelning
Varaktighetskurva som visar vattenföringens fördelning och MLQ för tidsserien som använts. Det röda strecket visar 95-percentilen. Förstora Bild

Europeiska index

På Europeisk nivå har flera index tagits fram för att beskriva torka. Dessa beskrivs på the European Drought Observatory.

WEI+

Indikatorn WEI+ är ett mått på vattenbrist och beskriver skillnaden mellan vattenuttag och återfört vatten dividerat med tillgängligt vatten.

SPI

SPI är ett statistiskt mått på hur mycket nederbörd som fallit i förhållande till normalt. Indikatorn räknas ut genom att ta skillnaden mellan den nederbörd som fallit och medelnederbörd och dividera med standardavvikelsen.

Indexet kan räknas ut för olika tidsperioder. SPI för 1-3 månader indikerar snabba förlopp som minskad markfuktighet, snömagasin och flöde i små vattendrag. SPI för 3-12 månader indikerar vattenflöden i större vattendrag och fyllnadsgrad i reservoarer.

fAPAR

Indikatorn är ett mått på torka hos vegetationen och tas fram från satellitdata.

Soil moisture

Indikatorn anger markvattnets undertryck (pF) och är ett mått på kraften som en växt behöver använda för att ta upp vatten från marken. Detta beror på marktyp och vattenmättnad.   Indikatorn är ett mått på torka för jordbruket.

SRI

SRI står för Standardized Runoff Index och är framräknat så samma sätt som SPI fast med vattenflöde istället för nederbörd. SRI är ett statistiskt mått på hur stort vattenflödet är i förhållande till normalt.

Snow pack

Det finns två olika varianter av indikatorn snow pack finns: SN och SSPI. Båda baseras på snöns vatteninnehåll (mm vatten i smält form) uppmätt med satellitdata av det finska meteorologiska institutet. Indikatorn är ett mått på att förutse torka under vår och sommar till följd av en liten snösmältning. Snow pack används inte ensamt utan i kombination med andra index.

SSPI är beräknad på motsvarande sätt som SPI och anger antalet standardavvikelse från medelvärdet. Negativa tal är lite snö och positiva är mycket snö.