Hydrografiska data

I SMHIs databas SVAR, Svenskt VattenARkiv, lagras hydrografiska data t.ex. information om avrinningsområden, sjöar, vattendrag och havsområden. Den informationen behövs exempelvis vid beräkning av sjöars vattenkvalitet och beräkning av vattenflöden. En del av dessa data finns att hämta från SMHIs webbplats.

Avrinningsområden

SMHI har sedan gammalt delat in Sverige i ett antal huvudavrinningsområden, vilket är större områden som har sin mynning i havet. Huvudavrinningsområdena är numrerade från nr 1 Torneälven till nr 112 Enningdalsälven, som ligger i gränstrakterna mellan Sverige och Norge.

Sveriges vattensystem har ytterligare delats upp i delavrinningsområden. Indelningen har gjorts för in- och utlopp av större sjöar, mynningen av biflöden, bifurkationer, befintliga och nedlagda vattenföringsstationer, kraftverks- och dammpositioner m.m. De flesta vattenförekomster har fått egna delavrinningsområden. Databasen innehåller idag ca 37 700 områden.
 

Bild över avrinningsområde
Exempel på Hydrografiska data. Bilden visar Trosaåns avrinningsområde samt en del av havet. Förstora Bild

Sjöar

Sjöregistret innehåller uppgifter om sjöar, dess identitet, namn, storleksintervall, sjötyp m.m. Identiteten för registrets sjöar har skapats med hjälp av sjöutloppets x- och y-koordinater i koordinatsystemet RT90. Det finns ca 106 400 sjöar som är representerade som en punkt vid sjöutloppet. Av dessa sjöar finns det arealuppgifter för ca 55 000 och djupinformation för ca 7400.

Vattendrag

I vattendragsregistret finns identiteter, namn och längd m.m. för ca 28 000 vattendrag. Dessa är ihopkopplade i ett hydrologiskt nätverk tillsammans med vattenytor och avrinningsområden.

Havsområden

Havsområdesregistret består av 690 bassänger som täcker hela Östersjön, Öresund och Bälten samt Kattegatt och Skagerrak. Områdena är öppna havsområden, kustvatten, fjärdar, bukter, vikar eller sund.

Dammar

I SVAR-databasen finns ett nationellt dammregister som innehåller ca 11 000 dammobjekt. Uppgifterna samlades in av länsstyrelserna under 2012.