Hur mäts grundvatten?

SGU publicerar varje månad en karta över grundvattensituationen i Sverige. På kartan redovisas de aktuella grundvattennivåernas avvikelse från medelvärdet för den aktuella månaden.

Presentationen avser så kallade små grundvattenmagasin, vilket är den typ av magasin som de flesta enskilda vattentäkter, grävda eller bergborrade brunnar, är belägna i. Redovisningen baseras på mätdata från ett urval av stationerna i SGUs grundvattennät som etablerades i slutet av 1960-talet.

Mätningarna utförs i huvudsak manuellt med lod 1-2 ggr per månad i särskilda observationsrör. Lodet är anslutet till ett måttband och djupet till grundvattennivån kan avläsas från kanten på röret genom att ett karakteristiskt ljud uppkommer när lodet når grundvattenytan.

Vid ett mindre antal mätstationer utförs mätningarna automatiskt och överförs till SGUs databaser via telekommunikation. Månadssammanställningen i kartform baseras på de mätningar som görs den 15:e varje månad.

Klassindelningen av grundvattennivåerna bör endast användas vid översiktliga bedömningar. Lokala avvikelser kan förekomma, till exempel när nederbördsfördelningen har varit ojämn.

Kartorna bör därför inte användas som referensmaterial på enstaka platser. Däremot kan mätdata från enskilda stationer i grundvattennätet med fördel användas som en referens. Mätserier kan då beställas från SGUs kundtjänst.