Det här visas på tjänsten ”Risk för Vattenbrist”

Tjänsten ”Risk för vattenbrist” på smhi.se har tagits fram i samarbete med SGU. Den ska underlätta för kommuner, länsstyrelser, verksamheter och allmänhet att förbereda och anpassa sig inför en eventuell vattenbrist.

Som ett stöd till länsstyrelser och kommuner har SMHI i ett samarbete med SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) utökat den ordinarie varningsverksamheten med tjänsten ”Risk för vattenbrist”. Tjänsten gäller för både grundvatten och ytvatten (sjöar och vattendrag). Den presenterar både en nulägesbild och en bedömning av den fortsatta utvecklingen av vattensituationen de närmaste månaderna. 

Riskbedömningen för ytvatten uppdateras en gång i veckan. Grundvattennivåer reagerar långsammare och uppdateras därför en gång i månaden. Längst upp på sidan finns alltid ett datum med när senaste uppdatering gjordes.

Richard Wylde, hydrolog på SMHI, berättar om hur den nya tjänsten Risk för vattenbrist fungerar.

När är det risk för vattenbrist?

Vattenbrist bestäms utifrån en bedömning av hur lågt vattenflödet är, hur det förväntas bli under sommarperioden samt hur låg grundvattennivån är. Grundvattennivåerna jämförs med nivåer som är normala för perioden. Vattenflödena jämförs med historiska värden och risk utfärdas om flödena förväntas ligga mycket lågt under en lång period i ett stort eller medelstort område, eller i områden som länsstyrelserna bedömt vara särskilt känsliga för vattenbrist.

Information om risk per varningsdistrikt

Tjänsten ”Risk för vattenbrist” presenterar en nulägesbild och framtida risk för vattenbrist per varningsdistrikt. För varningsdistrikt där det råder risk för vattenbrist finns en förtydligande beskrivning. Tjänsten innehåller även detaljerade kartor som visar hur regnmängder och grundvatten avviker från det normala.

En risk kan utfärdas för grundvatten eller ytvatten eller för både och. När det gäller ytvatten analyseras stora och medelstora områden men även mindre vattendrag eller sjöar som är bedömts som extra känsliga av ett antal länsstyrelser.

Hur stort område gäller ”Risk för vattenbrist” för?

Riskbedömningarna som tas fram gäller för större områden, det vill säga inte enskilda brunnar eller mindre sjöar. Syftet är främst att ge underlag till kommuner och länsstyrelser. Tjänsten ger också allmänheten en översiktlig bild av läget. Enskilda invånare behöver kontakta sin kommun eller lokala vattendistributör för att få specifik information om sin egen vattenförsörjning.

Små och stora vattenmagasin

Under vår och sommar sker en stor avdunstning och vattenupptag från växtligheten, vilket innebär att det krävs mycket regn för att vattenmagasinen ska fyllas på så att sjöar och grundvatten kommer upp till normala nivåer igen. Små magasin och vattendrag stiger snabbare när det regnar och kan återhämta sig till normala nivåer på relativt kort tid. Större magasin reagerar däremot betydligt långsammare.