Arbete med vatten

Vatten är förutsättning till liv och skapar också arbetstillfällen. Länge har vi arbetat med att hantera, kontrollera, förflytta och rena vatten.

Alla är vi beroende av rent vatten och det är en fråga som sysselsätter många. Vatten är en nödvändighet inom jordbruk, vattenkraftproduktion och många industrier. Det skapar arbete kring bland annat vattenkvalitet, vattenrening, vattenfördelning och logistik.  

Arbete med att kontrollera vattnet...

Uppdämningsplats vid sjön Tåkern som man försökt torrlägga i omgångar.
Uppdämningsplats vid sjön Tåkern som man försökt torrlägga i omgångar. Foto SMHI

I Sverige har vi ett klimat där det regnar mer än det avdunstar vilket leder till att vi har gott om vatten på de flesta platser med några undantag. Därför behöver vi inte, som i många andra länder, arbeta för att spara på vatten utan det finns att tillgå året om.

Tvärtom arbetade många för hundra år sedan med att dika ur och sänka eller torrlägga sjöar. Detta gjordes i stora delar av Sverige för att skapa mer odlingsmark.

Mer om detta kan läsas i "Sänkta och torrlagda sjöar". Man kan också söka efter Historiska kartor på Lantmäteriets hemsida och se sjöars historiska utbredning. Kanske bor du till och med på gammal sjöbotten?

Idag återskapas våtmarker för en förbättrad vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald. Något som försvann i samband med att många sjöar sänktes.

...och använda dess kraft

vattenkraft

I början av 1900-talet gjordes även en stor insats i att kartlägga alla Sveriges större vattendrag. Det blev ett underlag för att i mitten på seklet räkna på möjligheterna till att bygga ut vattenkraften.

Hela kartläggningen har dokumenterats och kan laddas ned här.

Arbeta med vatten på SMHI

På SMHI arbetar hydrologer och oceanografer med vatten på många olika sätt. Det fins personer som arbetar i fält med att mäta vatten samt med att hantera och sprida den data som samlas in. Förenklat kan man säga att hydrologer arbetar med vatten på land och oceanografer med vatten i havet.

Det finns även prognosverksamhet som arbetar för att varna samhälle och myndigheter om det finns risk för ovanliga väderhändelser. Vi arbetar även med forskning och modellering av vattnets väg i landet.

SMHI har även konsultverksamhet för att bistå kunder med expertis inom vattenfrågor. Till exempel vid dimensionering av byggnationer kring vatten, utredningar om hur ett vattendrag kommer att se ut i ett framtida klimat eller med frågor om vattenkvalitet.

Läs om hur det är att vara fälthydrolog, konsult eller vetenskaplig programmerare!

Vattenförvaltning

SMHI arbetar även inom vattenförvaltningen och förser vattenmyndigheterna via länsstyrelserna med information.

Vattenförvaltningen är en benämning på de myndigheter som arbetar med att uppfylla EUs ramdirektiv för vatten. Målet är att skapa ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser.