1980 - Kritiskt vinterflöde i norra Skåne och angränsande delar av landskapen

Vattentillgång

Vattentillgången i vattendragen var under den normala i norra Norrland och i södra Norrlands fjälltrakter. I södra Norrlands inland och kustland, i Svealand och i östra Götaland utom Gotland var vattentillgången ungefär den normala. Gotland och västra Götaland hade över normal vattentillgång.

Vattenståndsväxlingar

I norra Norrland och i södra Norrlands fjälltrakter var vintervattenstånden ungefär de normala. Jämtlands och södra Lapplands fjälltrakter hade dock lägre än normalt vintervattenstånd. Den efterföljande vårfloden var av normalstorlek och inleddes i slutet av april. Kulmination skedde i mitten av maj i kust- och inlandet och i slutet av maj eller början av juni i fjälltrakterna. Vattenstånden under sommaren var sedan betydligt lägre än vid normalförhållanden. Även under årets fyra sista månader var vattenstånden något under de normala i de flesta vattendrag i området.

I södra Norrlands inland och kustland och i norra Svealand var vattenståndsförloppet ungefär det normala fram till och med september. Det betydde bl. a. att vårfloden inleddes i mitten av april och kulminerade i början av maj. I oktober inträffade ett höstflöde och vattenstånden var sedan något över de normala till årets slut.

I södra Svealand och i Götaland var vattenstånden på de flesta håll under de normala under årets tre första månader. April, maj och första hälften av juni hade sedan ungefär normala vattenstånd. I Östergötland, östra och norra Småland, Blekinge och Öland fortsatte sedan vattenstånden att vara ungefär de normala fram till och med september. I övriga delar av området inträffade däremot ett kraftigt sommarflöde med kulmen i månadsskiftet juni-juli eller senare under juli. Speciellt högt var flödet i nordvästra Skåne. Vattenstånden var sedan över de normala resten av sommaren. Från och med oktober började vattenstånden stiga i hela området och en eller flera flödestoppar inträffade under årets sista månader. I norra Skåne och angränsande delar av Småland och Halland inträffade ett mycket högt flöde i december. Vattenföringen i t ex Helgaåns nedre del var då högre än vad som tidigare uppmätts.

(Källa: SMHI Årsbok, 1980)