Hälsoeffekter

Klimatförändringars tänkbara hälsoeffekter är flera, inte minst på den globala skalan. Även i Sverige kan spridningen av nuvarande sjukdomar förändras och nya smittor uppkomma.

I Sverige inkluderar tänkbara effekter en fortsatt utbredning av fästingar (borrelia, TBE) och de sjukdomar de sprider. Även andra sjukdomsspridare kan gynnas av en uppvärmning och ändringar i nederbörden.

Värmerelaterade besvär

Minskad risk för köldrelaterade besvär är förstås tänkbar, samtidigt som värmerelaterade besvär kan tänkas tillta. Vid episoder av långvarig extrem hetta måste kylbehov för äldre kunna hanteras.

Exotiska sjukdomar

En ökad förekomst av exotiska sjukdomar är också troligt, antingen uppkommen i Sverige eller tillförd via resande till områden där sjukdomsspridare fått bättre fäste på grund av klimatets förändring.

Andningsrelaterade problem

Förekomsten av och relaterade besvär påverkas av en förlängd växtsäsong, förändrad vegetation och högre koldioxidhalt i atmosfären. Andningsrelaterade besvär kan även förvärras om klimatförändringen påverkar halten av marknära ozon.