Leverans av data

All mätdata och metadata ska levereras till datavärden i särskild excel-mall via en valideringstjänst. Där görs en första kontroll av att rätt mall har använts och att alla uppgifter som är obligatoriska finns med i rapporteringsfilen. Excelmallen innehåller även en flik som används i samband med rapportering av modelldata.

Leverans av mätdata och metadata sker senast den 31 mars via Naturvårdsverkets valideringstjänst. Valideringstjänsten öppnar inför årets rapportering den 13 mars.

Leverans ska ske i särskild excel-mall. Naturvårdsverket kan tillhandahålla stöd och svara på frågor om mallen. Naturvårdsverket kan även tillhandahålla exempelfiler som kan underlätta tolkningen av inrapporteringskraven i mallen samt filer som innehåller metadata för mätstationer som tidigare har rapporterats till datavärden. Vid behov av stöd vänligen kontakta Naturvårdsverket via e-post till rapporteringluftkvalitet@naturvardsverket.se.

Modellberäkning och objektiv skattning

Leverans av redogörelser för modellberäkning och objektiv skattning rapporteras senast den 30 juni i enlighet med de parametrar som anges under respektive flik i rapporteringsformuläret (Excelmallen). Se även bilaga 6 i föreskrifterna.

Reflab - modeller har tagit fram en vägledning för hur modellberäkningar rapporteras till datavärden.

Detaljerad information

Mätdata ska levereras i kvalitetsgranskat grundformat (inkl. eventuella korrigeringsfaktorer) med högsta möjliga tidsupplösning. Under fliken ”Listor” finns koder för flaggning av anmärkningar. Det är mycket viktigt att alla mätvärden flaggas, inklusive saknade värden, för att filerna ska kunna klara valideringen i valideringstjänsten.

Observera att för partiklar ska resultaten anges vid provtagningsplatsens aktuella tryck och temperatur, och för övriga komponenter ska resultaten anges vid STP (Standard Temperature and Pressure, dvs. 20 ºC och 1013 hPa).

Vägledning om kvalitetskontroll och hantering av mätdata samt frågor om osäkerhet och spårbarhet ges av Referenslaboratoriet för tätortsluft – mätningar. Övergripande vägledning kring dessa frågor finns också i Naturvårdsverkets handbok 2014:1 Luftguiden (se avsnitt 7.3.8 och 7.3.9).

Korrektionsfaktorer

Det är viktigt att ni fyller i kvalitetsparametrarna under fliken ”Mätningar”, bland annat eventuella korrigeringsfaktorer och TEOM-funktion som har tillämpats.