Vad ska rapporteras?

Kommunerna är skyldiga att rapportera om sin kontroll av luftkvalitet för kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), kolmonoxid (CO), bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren (B[a]P), arsenik (As), kadmium (Cd), nickel (Ni) och bly (Pb). Detta regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9).

Utöver dessa föroreningar önskas även rapportering avseende andra ämnen, såsom kväveoxider (NOx och NO), ozon (O3), VOC (totalt samt separerade komponenter), TSP (Total Suspended Particulates), sot och PAH (totalt samt separerade komponenter).

Enligt föreskrifterna ska även eventuella data från modellberäkningar samt redogörelser för objektiv skattning rapporteras. I rapporteringsformuläret finns särskilda flikar för detta. Redovisning av resultat av objektiv skattning utgör miniminivå för rapporteringen.

Rapportering av data

För leverans av mätdata, modelldata och metadata, se Hur görs leveransen?. Samtliga data som levereras kommer att läggas in i datavärdskapet för luftkvalitet. Om rapporterade data i ett senare skede skulle behöva justeras ska återrapporteringen ske snarast möjligt samt i fullständigt format.

Förutom resultat från mätning, modellberäkning och/eller objektiv skattning ska metadata enligt bilaga 6 i föreskrifterna redovisas i rapporteringsformuläret.

Ytterligare dokument

I de fall kontrollen genomförts i form av mätning och/eller modellering ska nedanstående dokument finnas tillgängliga på en webbsida samt refereras till vid rapporteringen. Länken till webbsidan skrivs in på fliken Allmän information i de datamallar som sänds in. Dokumenten ska avse samma kalenderår som de rapporterade mätningarna/modellberäkningarna.

  • En kontrollstrategi enligt 3-4 §§ NFS 2016:9.
  • Ett kvalitetssäkringsprogram enligt 6 § NFS 2016:9.
  • Ett program för samordnad kontroll enligt 8-9 §§ NFS 2016:9 i de fall kontrollen har bedrivits i samverkan med andra kommuner. 

I Naturvårdsverkets handbok 2014:1 Luftguiden finns mer information om programmen.