Halter i luft och nederbörd

I datavärdskapet för luftkvalitet hittas mätningsresultat för svavel- och kväveföreningar, marknära ozon och partiklar. Därtill publiceras också bland annat halter av kvicksilver och andra tungmetaller, persistenta organiska ämnen (POPs) samt baskatjoner i nederbörd.

De mätningar av halter i luft och nederbörd som finns tillgängliga i datavärdskapet kommer från både nationell och regional miljöövervakning samt kommunala mätningar i tätorter. Kommunala mätningar görs framförallt för kontroll av luftkvalitet enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2013:11) samt för uppföljning av miljömålet Frisk luft.

Nationella mätningar görs inom EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme), IM (Integrerad monitoring), LNKN (Luft- och nederbördskemiska nätet) och projektet Organiska miljögifter i luft och nederbörd. I databasen finns också mätningar från Ozonmätnätet i södra Sverige samt från projektet Metaller i luft och nederbörd.

De metaller som mäts i luft och nederbörd är kvicksilver (Hg), arsenik (As), kadmium (Cd), kobolt (Co), krom (Cr), koppar (Cu), mangan (Mn), nickel (Ni), bly (Pb), zink (Zn) och vanadin (V).

Mätningar av organiska miljögifter i luft och nederbörd görs för följande ämnen:

  • Polycykliska aromatiska kolväten (PAH),
  • Polyklorerade bifenyler (PCB),
  • Pesticider (HCH, DDT, klordaner) samt aldrin, heptaklor, diuron, isoproturon, atrazin (endast Råö) och endosulfan (Råö och Pallas)
  • Bromerade flamskyddsmedel (PBDE) samt HBCD (Råö och Pallas)
  • Klorerade paraffiner (Aspvreten och Råö)
  • Dioxiner/furaner (Aspvreten och Råö)
  • Perflourinerade ämnen, PFAS (Råö)


Hämta halter i luft

Hämta halter i nederbörd