Luftmiljödata

Datavärdskap banner

SMHI är utsett av Naturvårdsverket till nationell datavärd för luftmiljödata. Som datavärd lagrar, sammanställer och tillgängliggör vi svenska luftkvalitetsdata från kommuner, Naturvårdsverket, länsstyrelser och luftvårdsförbund. 

I datavärdskapet för luftkvalitet kan du hämta mätdata för halter i luft och nederbörd samt för metaller i mossa. Årlig statistik för de vanligaste luftföroreningarna finns tillgänglig i portalen för tim- och dygnsmätningar. Du kan även läsa mer om luftmiljödatan och hur rapporteringen till datavärdskapet går till på hemsidan.

SMHI är utsett av Naturvårdsverket till nationell datavärd för luftmiljödata. Som datavärd lagrar, sammanställer och tillgängliggör vi svenska luftkvalitetsdata från kommuner, Naturvårdsverket, länsstyrelser och luftvårdsförbund. 

I datavärdskapet för luftkvalitet kan du hämta mätdata för halter i luft och nederbörd samt för metaller i mossa. Årlig statistik för de vanligaste luftföroreningarna finns tillgänglig i portalen för tim- och dygnsmätningar. Du kan även läsa mer om luftmiljödatan och hur rapporteringen till datavärdskapet går till på hemsidan.

Nyheter

07 mars 2017

Rapportera 2016 års data

Alla kommuner ska årligen rapportera hur de har kontrollerat sin luftkvalitet …

31 augusti 2016

SMHI ny datavärd för luftmiljö

Från den sista augusti 2016 tar SMHI över datavärdskapet för luftmiljö, på …

Om databasen

I datavärdskapet för luftkvalitet publiceras mätdata för luft och nederbörd för ett antal föroreningar, vilket inkluderar mätningar från t ex nationell övervakning och kommunala mätningar. För att få en överblick över överskridanden av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och miljömålen sammanställs årsvis statistik för de vanligaste luftföroreningarna och presenteras också i portalen. 

Halter av metaller i mossa mäts rikstäckande vart femte år och finns också tillgängligt i portalen. 

Information om portalen

15/3 - PAH, VOC samt POP och pesticider finns nu tillgängliga i portalen. Viss data för 2015 saknas fortfarande och hittas just nu i nedanstående fil.

Tips - töm webbläsarens cachade data om du inte hittar nyligen tillagd data i portalen.

Kontakta oss

011-495 8428

Nyheter

07 mars 2017

Rapportera 2016 års data

Alla kommuner ska årligen rapportera hur de har kontrollerat sin luftkvalitet …

31 augusti 2016

SMHI ny datavärd för luftmiljö

Från den sista augusti 2016 tar SMHI över datavärdskapet för luftmiljö, på …

Om databasen

I datavärdskapet för luftkvalitet publiceras mätdata för luft och nederbörd för ett antal föroreningar, vilket inkluderar mätningar från t ex nationell övervakning och kommunala mätningar. För att få en överblick över överskridanden av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och miljömålen sammanställs årsvis statistik för de vanligaste luftföroreningarna och presenteras också i portalen. 

Halter av metaller i mossa mäts rikstäckande vart femte år och finns också tillgängligt i portalen. 

Information om portalen

15/3 - PAH, VOC samt POP och pesticider finns nu tillgängliga i portalen. Viss data för 2015 saknas fortfarande och hittas just nu i nedanstående fil.

Tips - töm webbläsarens cachade data om du inte hittar nyligen tillagd data i portalen.

Kontakta oss

011-495 8428

Om luftmiljödatan

Om rapportering till datavärdskapet

 

Relaterad luftmiljödata

 

Läs mer om luftmiljö

Naturvårdsverkets samlade information om luft

Information om bland annat lagstiftning, vägledning, styrmedel och åtgärder samt internationellt arbete.

Referenslaboratorium för tätortsluft - mätningar

Här får du hjälp och rådgivning relaterat till mätningar av tätortsluft.

Referenslaboratorium för tätortsluft - modeller

Här kan du få hjälp med val, användning och kvalitetssäkring av luftkvalitetsmodeller.

Naturvårdsverkets samlade information om luft

Information om bland annat lagstiftning, vägledning, styrmedel och åtgärder samt internationellt arbete.

Referenslaboratorium för tätortsluft - mätningar

Här får du hjälp och rådgivning relaterat till mätningar av tätortsluft.

Referenslaboratorium för tätortsluft - modeller

Här kan du få hjälp med val, användning och kvalitetssäkring av luftkvalitetsmodeller.