Kartläggning lufthalt och deposition

Luftföroreningar har en negativ påverkan på miljö och människors hälsa. SMHI beräknar årligen lufthalter och nedfall av olika ämnen över Sverige. Resultaten tillgängliggörs på denna sida.

Oxiderat svavel (SOx-S), oxiderat kväve (NOy-N) och reducerat kväve (NHx-N) är ämnen som vid förhöjda halter i atmosfären, både i gas- och partikelform, kan ha negativa hälsoeffekter. Samtidigt bidrar depositionen av dem till miljöproblem som försurning och övergödning. I det sammanhanget har även depositionen av baskatjoner (Kalcium, Magnesium, Natrium och Kalium) betydelse.
 

Från 2013 och framåt publiceras också flera mått på marknära ozonhalter i Sverige. Ozon är hälsovådligt och skadar vid förhöjda halter material och växtlighet, inklusive jordbruksgrödor och skog.

Deposition och halter i luft från 1998

Kartlagda årsvärden av lufthalter och deposition till olika marktyper kan laddas ner i form av Sverigekartor med en geografisk upplösning på 20x20 km. Halterna och depositionen avser regional bakgrundsluft och kan därför inte användas direkt för att t.ex. kartlägga föroreningshalterna i en stad.

Deposition och halter i luft från 1998

Kartlagda årsvärden av lufthalter och deposition till olika marktyper kan laddas ner i form av Sverigekartor med en geografisk upplösning på 20x20 km. Halterna och depositionen avser regional bakgrundsluft och kan därför inte användas direkt för att t.ex. kartlägga föroreningshalterna i en stad.

Titta på och ladda ner data

Torrdeposition särskilda ytor

Halter av svavel och kväve i luft

Marknära ozon

Torrdeposition särskilda ytor

Halter av svavel och kväve i luft

Marknära ozon

AOT40 är den ackumulerade ozonhalten överskridande 40 ppbv (80 µg/m³) under perioden maj till juli för grödor och april till september för skog. Enheten för AOT40 är ppm(volym)*timme.

PODY är ett mått på växternas skadliga upptag av marknära ozon. Måttet är mer fysiologiskt relevant än t.ex. AOT40, eftersom det förutom ozonhalten även beaktar de faktorer som faktiskt påverkar ozonupptaget (växtsäsong, temperatur, fuktighet etc.). Presenterade POD-resultat beskriver risken för växtskador hos en typisk gröda (POD3generic crops) respektive en typisk lövskog (POD1generic deciduous trees). Enhet är mmol/m2.

SOMO35 är en indikator för ozons hälsopåverkan, där halter hos dygnets maximala flytande 8-timmarsmedelvärde som överskrider 35 ppbv (70 µg/m³) under hela året summeras. Enheten för SOMO35 är ppm(volym)*dygn.

Vi utnyttjar MapServer för att publicera spatial data med interaktiva kartor för webben.

Användarvillkor

All data som SMHI gör tillgänglig i denna webbtjänst är att betrakta som allmänna och offentliga, fria att använda för alla utan kostnad. SMHI innehar samtliga immateriella rättigheter som är förknippade med de data eller produkter som tillgängliggörs, antingen för egen räkning eller, i förekommande fall, för annan rättsinnehavares räkning.
 

Användaren av data från denna webbtjänst ska vid varje form av användning eller publicering ange källa med referens enligt följande: Nationell kartläggning av atmosfärskemiska data för Sveriges miljöövervakning är framtaget av SMHI på uppdrag av Naturvårdsverket.
 

SMHI garanterar att de data och/eller produkter som levererats har genomgått sedvanlig kvalitetskontroll. SMHI garanterar inte riktigheten i de uppgifter som tillhandahållna data representerar eller att de kan användas för det ändamål användaren avser. I metodikrapporten diskuteras begränsningar av representativiteten i tillhandahållna data.

Har du frågor?

Helene Alpfjord Wylde svarar på frågor om publicerad data och MATCH Sverigesystemet.

AOT40 är den ackumulerade ozonhalten överskridande 40 ppbv (80 µg/m³) under perioden maj till juli för grödor och april till september för skog. Enheten för AOT40 är ppm(volym)*timme.

PODY är ett mått på växternas skadliga upptag av marknära ozon. Måttet är mer fysiologiskt relevant än t.ex. AOT40, eftersom det förutom ozonhalten även beaktar de faktorer som faktiskt påverkar ozonupptaget (växtsäsong, temperatur, fuktighet etc.). Presenterade POD-resultat beskriver risken för växtskador hos en typisk gröda (POD3generic crops) respektive en typisk lövskog (POD1generic deciduous trees). Enhet är mmol/m2.

SOMO35 är en indikator för ozons hälsopåverkan, där halter hos dygnets maximala flytande 8-timmarsmedelvärde som överskrider 35 ppbv (70 µg/m³) under hela året summeras. Enheten för SOMO35 är ppm(volym)*dygn.

Vi utnyttjar MapServer för att publicera spatial data med interaktiva kartor för webben.

Användarvillkor

All data som SMHI gör tillgänglig i denna webbtjänst är att betrakta som allmänna och offentliga, fria att använda för alla utan kostnad. SMHI innehar samtliga immateriella rättigheter som är förknippade med de data eller produkter som tillgängliggörs, antingen för egen räkning eller, i förekommande fall, för annan rättsinnehavares räkning.
 

Användaren av data från denna webbtjänst ska vid varje form av användning eller publicering ange källa med referens enligt följande: Nationell kartläggning av atmosfärskemiska data för Sveriges miljöövervakning är framtaget av SMHI på uppdrag av Naturvårdsverket.
 

SMHI garanterar att de data och/eller produkter som levererats har genomgått sedvanlig kvalitetskontroll. SMHI garanterar inte riktigheten i de uppgifter som tillhandahållna data representerar eller att de kan användas för det ändamål användaren avser. I metodikrapporten diskuteras begränsningar av representativiteten i tillhandahållna data.

Har du frågor?

Helene Alpfjord Wylde svarar på frågor om publicerad data och MATCH Sverigesystemet.

Professionella tjänster

Lär dig mer

Källor till övergödning

Varifrån kommer näringsämnena som övergöder haven?

Professionella tjänster

Lär dig mer

Källor till övergödning

Varifrån kommer näringsämnena som övergöder haven?