Data för delavrinningsområden - sötvatten

Vilka variabler beräknas?

Modellberäknade tidsserier i sötvatten inkluderar vattenföring samt vattenkvalitet, både lokalt och totalt och sammanfattas i tabellen nedan. Data gäller för utloppspunkten i det valda delavrinningsområdet.

De lokala beräkningarna beskriver tillskottet från det lokala delavrinningsområdet medan de totala beräkningarna inkluderar bidrag från alla eventuella delavrinningsområden uppströms det valda området. Det är alltså den totala beräkningen som kan jämföras med mätdata.

Förklaring till de variabler som beräknas med S-HYPE
Variabel Enhet och tidsupplösning Definition  
Total vattenföring m³/s, medelvärden per dygn, månad och år Modellberäknad vattenföring i utloppet av det aktuella delavrinningsområdet, inklusive bidrag från eventuella delavrinningsområden uppströms.  
Total stationskorrigerad vattenföring m³/s, medelvärden per dygn, månad och år Samma som total vattenföring men modellen har korrigerats med mätdata i punkter där mätningar finns, vilket ger minskad osäkerhet i områden nedströms mätpunkter.  
Total naturlig vattenföring m³/s, medelvärden per dygn, månad och år Samma som total vattenföring men eventuella dammregleringar i modellen har ersatts med naturliga, oreglerade sjöutlopp.  
Lokal vattenföring m³/s, medelvärden per dygn, månad och år Den lokala avrinningen från markytan till ytvattnet inom det aktuella delavrinningsområdet. Sjöars dämpande effekt syns inte i denna variabel.  
Total kvävetransport kg, totalt per månad och år Massan totalkväve som passerar utloppet av det aktuella delavrinningsområdet, inklusive bidrag från eventuella delavrinningsområden uppströms.  
Lokal kvävetransport kg, totalt per månad och år Massan totalkväve från markytan till ytvattnet i det aktuella delavrinningsområdet, exklusive eventuella punktutsläpp direkt till ytvattnet.  
Total fosfortransport kg, totalt per månad och år Massan totalfosfor som passerar utloppet av det aktuella delavrinningsområdet, inklusive bidrag från eventuella delavrinningsområden uppströms.  
Lokal fosfortransport kg, totalt per månad och år Massan totalfosfor från markytan till ytvattnet i det aktuella delavrinningsområdet, exklusive eventuella punktutsläpp direkt till ytvattnet.