Visualisering av flöden - Prototyp Västerdalälven

Hur varierar flödet längs med Västerdalälven? Visualisering av flöden är en prototyp på realtidssystem som satts upp för Västerdalälvens avrinningsområde. Tjänsten är framtagen på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarna och innehåller modellberäknade flöden för Västerdalälven samt realtidsobservationer från hydrologiska stationer i avrinningsområdet. Via snabblänkar i menyn finns tillgång till Hydrologiskt nuläge på Vattenwebb och vattenstånds- och vattenflödesobservationer från kalkdoserare (MOVAB) i området.

Sidan innehåller två vyer: vy 1 med modellberäknade flöden i huvudvattendraget och vy 2 med stationskarta med observerade flöden och vattenstånd.

Modellberäknade flöden, vy 1

Diagrammet visar modellerade värden baserat på observationer av nederbörd och temperatur 8 veckor bakåt samt en prognos 40 timmar framåt baserat på nederbörd och temperatur från SMHIs prognos- och varningstjänst. Tidsskalan på x-axeln visar lokal tid (UTC*+1h normaltid/vintertid, UTC+2h sommartid). Lodräta streck markerar biflöden.

Stationskarta, vy 2

Kartan visar hydrologiska stationer tillhörande SMHI, Fortum och Vatten och Avfall Malung- Sälen AB (VAMAS). Från Fortums och VAMAS:s stationer visas högupplöst realtidsdata för vattenföring respektive vattenstånd. Från SMHI:s stationer visas vattenföring, högupplöst, från 1 realtidsstation (Ersbo) och 2 månadsrapporterande stationer (Fulunäs och Västra Ärnäs).

*Koordinerad universell tid

Vilken noggrannhet kan jag förvänta mig?

Flöden som visas i diagrammet i vy 1 har beräknats med den hydrologiska modellen S-HYPE i en uppsättning anpassad till timmesmodellering och avgränsad till Västerdalälvens avrinningsområde. HYPE är en hydrologisk modell för integrerad simulering av flöden och omsättning av vatten och näringsämnen och S-HYPE är en specialuppsättning av HYPE-modellen som gjorts för Sverige. Den rumsliga indelningen i S-HYPE är densamma som i Svenskt Vattenarkiv (SVAR). Modelluppsättningen för Västerdalälven omfattar delomården inom Västerdalälvens avrinningsområde.

Indata till den hydrologiska modellen är observationer och prognoser på nederbörd och temperatur. I det fall vattenföringsmätningar från stationer i avrinningsområdet finns tillgängligt, används dessa till att uppdatera modellen.

Det är viktigt att ta hänsyn till de osäkerheter som finns i modelldata. Modelldata och statistik i Vattenwebb beräknas för en så stor mängd punkter att manuell granskning av varje enskild punkt är omöjlig, och därför kan lokal information vara bristfällig och leda till felberäkningar. Nederbörds- och temperaturdata som behövs för att driva modellen hämtas för närvarande från en annan indatakälla än den som modellen är kalibrerad (anpassad) till, detta gör modellberäkningen extra osäker.

Realtidsobservationer från stationer har inte granskats.

SMHI garanterar inte riktigheten i de uppgifter som tillhandahållna data representerar eller att de kan användas för det ändamål användaren avser. Underlaget ska betraktas som vägledande för samhällets allmänna behov, framtaget med den bakgrundsinformation och metod som varit tillgänglig vid beräkningstillfället.

Så här används produkten

Välj vilken vy som ska visas väljs genom att klicka på ett alternativ i översta svarta menyraden.

Modellberäknade flöden, vy 1

Dra i markören på tidsskalan under diagrammet för att se beräknade flöden framåt/bakåt i tid, alternativt använd piltangenterna för att flytta markören. Färglagd del av tidsskalan markerar prognosperiod. Datum och timme ovanför diagrammet visar vilken tidpunkt som flödet i diagrammet gäller för. Under tidsskalan finns ikoner för att växla mellan flöde som area och flöde som linje i diagrammet. Klicka på punkterna längs med flödeslinjen/arean för att se beräknat värde vid en viss punkt i vattendraget. Klicka på diagramikonen för Percentiler för att se percentiler P25, P50 och P75. Percentiler är beräknat på modelldata 2006-2014.

  • Percentil 25 – nivå som 25 % av värdena är lägre än.
  • Percentil 50 – nivå som 50 % av värdena är lägre än, även kallat median.
  • Percentil 75 – nivå som 75 % av värdena är lägre än.

Stationskarta, vy 2

Klicka på stationspunkt i kartan för att ta fram diagram med observation för senaste 8 veckor. Håll muspekaren över tidsserien i diagrammet för att se uppmätt värde i tooltip.

Arkiverad data: Klicka på Välj datum för att ange önskad period att se arkiverad data. Välj årtal och slutdatum i kalendern och klicka på Visa för att ladda in arkiverad data till diagrammet.