En kraftsamling inom vattenförvaltningen

Data om vattenregleringar och överledningar

Den svenska vattenförvaltningen efterfrågar uppgifter om reglerat vattenstånd, vattenföring och överledningar för att få ett bättre underlag för statusklassning och åtgärdsplanering.

SMHI ansvarar för att beskriva vattenförhållanden i Sverige och förser vattenförvaltningen med beslutsunderlag. Utan kunskaper om regleringar och överledningar kan felaktiga beslut tas. Under 2017 har SMHI fått i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten att samla in data från kraftverksägare som ger en mer komplett bild av regleringspåverkan i svenska sjöar och vattendrag. 

Vilka data efterfrågas?

Vattenstånd i regleringsmagasin och vattenföring behövs. Vattenförings data skall helst vara uppdelat på produktion och spill. Data med hög tidsupplösning behövs för att beskriva hydrologin på bästa sätt. I första hand efterfrågas timvärden.

Tidsperioden som gäller för insamlingen är 2005 till 2015. Även koordinater för vattenintag och utsläpp efterfrågas. 

Vad ska data användas till?

Data kring vattenstånd och vattenflöden kommer att användas för att förbättra hydrologiska modeller vilket leder till säkrare prognoser. Modeller används också i statusklassningen som förbättras med de nya uppgifterna.

Underlaget kommer också att användas för att peka ut kraftigt modifierade vatten (KMV) vilket har betydelse för vilka mål som skall uppnås inom vattenförvaltningen.

Kommer data att tillgängliggöras?

Data kommer att lagras av SMHI utan kostnad för kraftverksägaren. Målsättningen är att data skall finnas öppet tillgängliga för allmänheten genom en webbtjänst.   

, Lämna data eller ställ en fråga
Telefon 
Skicka e-post till

Data om vattenregleringar och överledningar

Den svenska vattenförvaltningen efterfrågar uppgifter om reglerat vattenstånd, vattenföring och överledningar för att få ett bättre underlag för statusklassning och åtgärdsplanering.

SMHI ansvarar för att beskriva vattenförhållanden i Sverige och förser vattenförvaltningen med beslutsunderlag. Utan kunskaper om regleringar och överledningar kan felaktiga beslut tas. Under 2017 har SMHI fått i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten att samla in data från kraftverksägare som ger en mer komplett bild av regleringspåverkan i svenska sjöar och vattendrag. 

Vilka data efterfrågas?

Vattenstånd i regleringsmagasin och vattenföring behövs. Vattenförings data skall helst vara uppdelat på produktion och spill. Data med hög tidsupplösning behövs för att beskriva hydrologin på bästa sätt. I första hand efterfrågas timvärden.

Tidsperioden som gäller för insamlingen är 2005 till 2015. Även koordinater för vattenintag och utsläpp efterfrågas. 

Vad ska data användas till?

Data kring vattenstånd och vattenflöden kommer att användas för att förbättra hydrologiska modeller vilket leder till säkrare prognoser. Modeller används också i statusklassningen som förbättras med de nya uppgifterna.

Underlaget kommer också att användas för att peka ut kraftigt modifierade vatten (KMV) vilket har betydelse för vilka mål som skall uppnås inom vattenförvaltningen.

Kommer data att tillgängliggöras?

Data kommer att lagras av SMHI utan kostnad för kraftverksägaren. Målsättningen är att data skall finnas öppet tillgängliga för allmänheten genom en webbtjänst.   

, Lämna data eller ställ en fråga
Telefon 
Skicka e-post till
Vilka data behövs?

Vilka data finns hos SMHI?

Ytterligare information

Vilka data behövs?

Vilka data finns hos SMHI?

Ytterligare information