Januari 2023 - Riklig nederbörd och milt väder ledde till översvämningar i södra Sverige

Stora nederbördsmängder och snösmältning i södra Sverige ledde till snabb påfyllning av sjöar och markvattenmagasin men också höga vattenflöden och översvämningar.

Vattenföring

Trenden med ökande vattenföring i södra Sverige i slutet av december fortsatte in i januari i samband med riklig nederbörd i början av nya året. Första halvan av januari var generellt mild och blöt i södra Sverige och ledde till höga vattenflöden i många vattendrag. Nissan, Tidan, Lagan och Kilaån hade vattenflöden med en återkomsttid på över 25 år, det vill säga vattenflöde som förväntas uppnås eller överträffas i genomsnitt en gång på 25 år eller mer sällan. I delar av Nissan och i Kilaån var återkomsttiden över 50 år.

För första gången sedan införandet av konsekvensbaserade vädervarningar hösten 2021 utfärdade SMHI översvämningsvarningar. Röda varningar gällde översvämning i övre Ätran och övre Viskan den 13–20 januari. De höga flödena ledde till översvämningar med stora problem. Flera hushåll drabbades i Närkes Kil i Örebro län (Flera hus i Närkes kil översvämmade) och i Jönköpings län blev en del hus och vägar i utsatta lägen översvämmade. Bland annat översvämmades hus vid Storån i Gnosjö kommun och vid Gisshultasjön i Nässjö kommun. I Kalmar län drabbade översvämningarna tågtrafiken på sträckorna Linköping - Kalmar samt Linköping - Västervik. Toppen för höga vattenflöden nåddes i mitten av månaden. Vattenföringen började då minska för att komma till normala nivåer i slutet av januari.

Översvämmad sjö och väg
Översvämning vid Bredasjön i Blekinge den 19 januari 2023. Foto Julia Tholander, SMHI Förstora Bild

I norra Sverige var vattenföringen kring den normala för månaden. Undantagen var nordligaste Lappland och Ångermanland där vattenflödena var över de normala samt Jämtlands fjälltrakter som hade vattenflöde under det normala i hela januari.

Vattenföring vid 20 mätstationer januari 2023 (517 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Både Vänern och Vättern hade låga vattennivåer i december, men de stora nederbördsmängderna i början av januari och snösmältning ledde till att nivåerna steg snabbt under månaden. Jämfört med i december steg Vänerns vattennivå med ungefär 3 decimeter och hamnade på normal nivå mot slutet av januari. Vätterns vattennivå steg med 15 cm men var fortfarande en decimeter under normal vid slutet av januari.

 Snabb påfyllning i Vänern och Vättern

Vattennivåerna i Mälaren och Hjälmaren steg också från strax under det normala i början av månaden till över det normala i slutet av januari.

Höga vattennivåer i Mälaren
Vattennivåerna i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren steg under januari till följd av stora nederbördsmängder och snösmältning. Mälaren vid Gamla stans tunnelbanestation, Stockholm den 30 januari 2023. Foto Maria Bartsch. Förstora Bild

Vattennivån i Siljan ändrades inte mycket under januari och låg på normal nivå medan Storsjöns vattennivå sjönk under större delen av månaden och var stadigt under den normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar januari 2023 (5 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenmagasinen i södra Sverige fylldes snabbt till följd av stora nederbördsmängder i kombination med milt väder i början av januari. I mitten på månaden var markvattenhalten mycket över det normala, och till och med extremt hög i Götaland, Svealand och södra Norrlands kustland. Markvattenhalten var kring det normala i övriga Norrland med undantag för fjälltrakterna och södra Lappland som hade mycket under det normala i mitten av månaden.

Snö

I mitten av månaden låg mindre snö än normalt i Götaland samt i södra och östra Svealand. Hela Götaland och stora delar av Svealand hade barmark. Norra Svealand och norrländska kusten, från Söderhamn och norrut, hade däremot mer snö än normalt. Som en följd av ymnigt snöande i början av januari, låg tre gånger mer snö än normalt i Västerbotten och Ångermanland i mitten av månaden. Snön var kring det normala i övriga delar av Norrland utom fjälltrakterna och sydligaste Norrland som hade mindre snö än det brukar finnas för årstiden.

Karta som visar beräknad markvattenhalt 15 januari 2023
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 januari 2023 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2023
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2023. Förstora Bild

Grundvattennivå

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna över de normala för årstiden i större delen av södra Sverige. I delar av Norrland var nivåerna under de normala. Nivåerna var mycket under de normala för årstiden i östra delen av Norrbottens län, norra och östra delen av Västerbottens län och västra delarna av Jämtlands län. I norra Norrlands fjälltrakter var nivåerna över de normala.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna under de normala för årstiden i delar av Götaland och västra Svealand. I större delen av östra Svealand och mindre delar av sydvästra Götaland samt västra delen av södra Norrland var nivåerna mycket under de normala. Nivåerna var över eller mycket över de normala i delar av norra Norrland.

Källa: Texten och bilden för grundvattennivå kommer från SGU.

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 31 januari 2023 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 31 januari 2023 enligt SGU. Förstora Bild