Vårflodsstart – Lillglän

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Lillglän” i Ljusnans avrinningsområde.

I Figur 1 visas datum för vårflodsstart. Starten är första dagen på året då flödet i vattendraget når över medelvattenföring. Medelvattenföring är medelvärdet av dygnsvattenföringen under hela den tid som det finns mätningar.

Stationsinformation och data över vattenföring kan hämtas i Vattenwebb.

Uppdatering med förra årets värden sker i september. Då är alla observationer granskade och eventuellt rättade.

Figur 1. Start för vårflod vid mätstationen “Lillglän” i Ljusnans avrinningsområde. Luckor i diagrammet innebär att data saknas.

I Figur 2 visas hur startdatum varierat utifrån medeltidpunkt för vårflodsstarten. Negativa värden innebär att vårfloden startar tidigare än medeldatum.

Figur 2. Antal dagar som skiljer mot vårflodsstarten vid mätstationen “Lillglän” i Ljusnans avrinningsområde. Svart linje visar en utjämnad kurva. Luckor i diagrammet innebär att data saknas.