Vårflodsstart - Kukkolankoski övre

Nedan visas information om starten för vårfloden vid den finska mätstationen "Kukkolankoski övre" i Torne älvs avrinningsområde. 

I Figur 1 visas datum för vårflodsstart. Starten är första dagen på året då flödet i vattendraget når över medelvattenföring. Medelvattenföring är medelvärdet av dygnsvattenföringen under hela den tid som det finns mätningar.

Stationsinformation och data över vattenföring kan hämtas i Vattenwebb.

Uppdatering med förra årets värden sker i september. Då är alla observationer granskade och eventuellt rättade.

Figur 1. Start för vårflod vid mätstationen "Kukkolankoski övre" i Torne älvs avrinningsområde. Luckor i diagrammet innebär att data saknas.

I Figur 2 visas hur startdatum varierat utifrån medeltidpunkt för vårflodsstarten. Negativa värden innebär att vårfloden startar tidigare än medeldatum.

Figur 2. Antal dagar som skiljer mot startdatum för första snösmältning vid mätstationen "Kukkolankoski övre" i Torne älvs avrinningsområde. Negativa värden betyder att vårfloden startar tidigare. Svart linje visar utjämnad kurva. Luckor i diagrammet innebär att data saknas.