Klimatindikator – antal dagar med snötäcke

För Sverige som helhet var snösäsongen vintern 1969/70 längst och 2019/20 kortast. 1969/70 var speciellt lång i framförallt Götaland och Svealand men även i södra Norrland. 2019/20 var inte kortast i hela landet utan i norra Norrland var det den längsta sedan 1994/95.

Hur antalet dagar med snötäcke har varierat på 37 stationer under perioden 1949/50 till 2020/21 presenteras. Marken ska ha varit täckt till minst hälften med snö.

Staplarna i diagrammet nedan visar säsongsmedelvärdet för de 37 utvalda stationerna över hela Sverige (se karta) med långa serier. Referensperioden i diagrammen är 1961-1990. De blå staplarna visar på en snösäsong längre än medelvärdet under refrensperioden medan de röda staplarna visar på en kortare snösäsong. Den svarta kurvan i figuren är en utjämnad kurva som ungefär motsvarar medelvärdet under 10 år.

Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1949/50 - 2019/20. Medelvärde från 37 stationer i Sverige.
Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1949/50 - 2020/21. Medelvärde från 37 stationer i Sverige. Referensperiod 1961-1990. Förstora Bild

Norra Norrland

I norra Norrland var det snösäsongen vintern 1968/69 som var längst och kortast var säsongen 1953/54. Snösäsongen 2019/20 var i området den längsta på 25 år. Diagrammet uppvisar inte någon tydlig långsiktig trend att antal dagar med snötäcke har ökat eller minskat. Dock är det enbart 2 av 22 vintrar sedan 1999/2000 som haft längre snösäsong än referensperioden 1961-1990.

Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1949/50 - 2020/21.
Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1949/50 - 2020/21. Medelvärde från 11 stationer i norra Norrland. Referensperiod 1961-1990. Förstora Bild

Södra Norrland

I södra Norrland ser vi att de tre vintrarnas snösäsonger 2013/14, 2014/15 och 2015/16 har varit de kortaste under perioden. Den längsta snösäsongen var vintern 1980/81. Sedan vintern 1999/2000 är det en enda vinter då snösäsongen varit längre än referensperioden 1961-1990. Snösäsongernas längd har minskat sedan 1980-talet.

Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1949/50 - 2020/21.
Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1949/50 - 2020/21. Medelvärde från 7 stationer i södra Norrland. Referensperiod 1961-1990. Förstora Bild

Svealand

I Svealand är det snösäsongen 2019/20 som är den kortaste under hela den studerade perioden, 40 dagar i snitt för stationerna i området. Några snösäsonger i mitten av 1970-talet och kring 1990 var också relativt korta, drygt 60 dagar. Under andra vintrar har snösäsongen varit dubbelt så lång som senast 2012/13. Den allra längsta snösäsongen i Svealand och Götaland var vintern 1969/70. Sedan mitten av 1980-talet har snösäsongerna minskat.

Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1949/50 - 2020/21.
Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1949/50 - 2020/21. Medelvärde från 7 stationer i Svealand. Referensperiod 1961-1990. Förstora Bild

Götaland

Antal dagar med snötäcke varierar mycket från vintern till vinter i Götaland. Vissa vintrar är snösäsongen mycket kort som vintern 2019/20 och kring 1990 med bara 1-3 veckor i genomsnitt för de 12 stationerna i Götaland. Andra vintrar har det varit ett snötäcke i över tre månader. Sedan mitten av 1980-talet har snösäsongerna legat på en lägre nivå än tidigare.

Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1949/50 - 2020/21.
Antal dagar med snötäcke under vintrarna 1949/50 - 2020/21. Medelvärde från 12 stationer i Götaland. Referensperiod 1961-1990. Förstora Bild

Summering

Variationen av antal dygn med snötäcke mellan olika vintrar är större i söder än i norr. Det förefaller som antal dygn med snötäcke ligger på en lägre nivå från ca 1989/90 i jämförelse med tidigare vintrar. Det är speciellt märkbart i södra halvan av landet. Det är intressant att se att denna nedgång också kan ses i Klimatindikator - Havsis.

Kommentar

Kartan visar 37 stationer med serier från vintern 1949/50 - 2020/21.
Kartan visar 37 stationer med serier från vintern 1949/50 - 2020/21. Blå linjer visar gränsen mellan Götaland, Svealand, södra Norrland och norra Norrland. Förstora Bild

En sammanställning har gjorts av antal dagar med snötäcke under perioden 1904/05 -2020/21 för alla SMHIs stationer. Det visade sig dock att det var bara var möjligt att ta fram ganska kompletta serier från 1949/50 och då enbart från 37 stationer, se karta.

För att göra serierna mer kompletta har vi varit tvungna koppla ihop ett antal närliggande stationer, exempelvis gjordes mätningarna i Gäddede fram till 2007/08 men därefter har data från Frostviken utnyttjats.