Spannmål som bättre klarar ändrat klimat, fördjupning

Sommaren 2018 blev en tankeväckare för många då Sveriges jordbruk fick känna på konsekvenserna av ett varmare och torrare klimat. Försök visar att alternativa spannmålsgrödor, så kallad kulturspannmål, klarar stress orsakad av torka bättre jämfört med dagens vanliga spannmål.

Jordbruket och klimatförändringar

Varmare klimat och torka påverkar Sveriges inhemska livsmedelsproduktion. Att odlingsverksamheten påverkas av det förändrade klimatet kan dessutom innebära stora ekonomiska förluster för lantbrukare och jordbruksföretag. I Sverige odlas spannmål på omkring en miljon hektar och det är vete, korn och havre som odlas på de största arealerna. Siffrorna efter sommaren 2018 indikerar att skörden för spannmålen nästan halverades jämfört med normalskörd. Att odla spannmålssorter som tål förändringar i klimatet är därför ett sätt att säkra en fortsatt självförsörjning av spannmål i framtiden.

Kulturspannmål
Svart Emmer, Sigsarve. Foto Riina Nodapera, Gutekorn

Kulturspannmål anpassade till ändrat klimat

Kulturspannmålen tål stress orsakad av torka bättre, framförallt på grund av att de har en större rotbiomassa. Historiskt har spannmålen i huvudsak påverkats av väder, vind och är därför inte lika känslig för svängningar i klimatet. De har också påverkats av olika skadegörare samt av de val som äldre tiders jordbrukare gjorde. Skörden från de plantor som klarade sig bäst sparades helt enkelt som utsäde inför nästa sådd.

Kulturspannmålen är ofta hög, mer än en meter, och har ett djupt rotsystem. I det gamla bondesamhället var det positivt med mycket strå eftersom dessa halmstrån kunde användas till olika ändamål. Sorter med långa strån passar väl i ett jordbruk med lägre kvävegivor som minskar risken för liggsäd. I dagens moderna jordbruk har vikten i stället lagts vid växtsorter med kortare, styvare strån som kan bära en högre skörd.

Ett normalår har moderna sorter mycket högre skördar än kultursorter. Ett torkår blir skörden av moderna sorter ofta halverad medan kultursorterna har nästan samma skörd som normalt. Kultursorterna har en lägre men stabil skörd. Kulturspannmål kan alltså utgöra ett alternativ i ett ändrat klimat, mer präglat av torka.

Solhavre
Solhavre, Jannelunds gård. Foto Adam Arnesson

Kulturspannmål

Det finns ingen vedertagen definition av kulturspannmål, men benämningen har kommit att rymma äldre och/eller historiska spannmålssorter. Vid andra världskrigets slut skedde stora förändringar vad gäller jordbrukets växtsorter och gränsen kan därför dras däromkring. Förutom äldre, förädlade sorter bör man också räkna in lantsorter eller lokalsorter, samt sådana växtslag som odlades i historisk tid (enkornsvete, emmervete och speltvete).

Föreningen Allkorn inkluderar även den nordiska förädlingen fram till ca 1970 i sin definition av kulturspannmål. Den tidiga förädlingen byggde på lantsorterna och utfördes på lokala förädlingsstationer över hela landet. En kultursort skall också ha en anknytning till kultur genom en plats eller en odlare.

Den regionala förädlingen gjorde att sorterna utvecklades efter platsens klimat. Ett exempel är svarthavresorterna som har en anpassning till försommartorka. När försommartorkan börjar stannar svarthavresorterna upp och inväntar sommarregnen i juli. När regnen börjar växer sorterna snabbt ifatt och ger en bättre skörd än vanlig vithavre. Detta är klimatanpassade sorter för hela östra Sverige som normalt har försommartorka.

Du kan läsa mer om kulturspannmål och kulturspannmålsodlingar på två olika platser, Gotland och Mullhyttan utanför Örebro. Gemensamt för de två gårdarna är att de klarade torkan under sommaren 2018.

Kulturspannmål på södra Gotland

På södra Gotland ligger gården Sigsarve där lantbrukarna odlar kulturspannmål av bland andra speltvete, borstvete, gotlandsråg, vårpelt, enkornsvete, vit emmer och svart emmer. Lantbrukarna på gården har odlat kulturspannmål i över tio år och har varit med och startat Gutekorn ekonomisk förening. Föreningen syftar till att få fler att odla de äldre sorterna och att dela utsäde med varandra inom föreningen. Anledningen till varför de odlar de äldre sorterna är främst hälsoskäl då de har ett högt näringsinnehåll, men det finns också en lokal koppling till sorterna. De passar väl i ekologisk odling, samtidigt som de är mer robusta mot till exempel torka än moderna sorter.

Kulturspannmål Sigsarve gård på Gotland

Kulturspannmål i Mullhyttan, utanför Örebro

I Mullhyttan utanför Örebro ligger Jannelunds gård där kulturspannmål odlas av sorterna petkus-råg, solhavre och nakenhavre. Lantbrukarna på gården har odlat kulturspannmål i tre år och planerar att utöka odlingen så den rationaliseras. Detta på grund av att sorterna är mer tåliga mot variation i vädret och mer näringsrika, samtidigt syns en ökad efterfrågan på de äldre sorterna.

Kulturspannmål Jannelunds gård i Mullhyttan

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.