Säkert dricksvatten i Karlskrona

I Karlskrona säkras tillgången på dricksvatten genom att förbehandlat vatten från vattenverket pumpas till en rullstensås där det renas ytterligare och lagras naturligt. När vattnet silats genom åsen pumpas det tillbaka och konsumenterna får säker tillgång till ett dricksvatten med högre och jämnare kvalité.

Dricksvattnet i Karlskrona hämtas från Lyckebyån som är ett långt vattendrag med nyckfull vattenkvalité. När det regnar kraftigt färgas vattnet brunt av små organiska partiklar och på sommaren blir åvattnet närmare 20 grader varmt. Det bruna åvattnet är besvärligt att rena och kräver en omfattande process. Innan projekt Johannishusåsens genomförande fick konsumenterna inte tillgång till kallt dricksvatten på sommaren eftersom vattnet bara kyldes marginellt på sin väg genom ledningar och reningsprocesser.

Klimatförändringen kommer att ytterligare värma kallvatten på sommaren och kraftigare regn riskerar transportera ner mer föroreningar i ån. Högre temperaturer leder också till att de mikrobiologiska riskerna ökar.

Johannishusåsen

1994 inträffade en olycka som förorenade dricksvattentäkten i en närliggande kommun. Om en liknande olycka skulle förorena Lyckebyån skulle Karlskrona stå utan fungerande dricksvattenförsörjning eftersom de saknar en reservvattentäkt. För att åtgärda risken att stå utan dricksvattenförsörjning och förbättra vattenkvalitén påbörjades projekt Johannishusåsen.

Projektet gick ut på att skapa konstgjort grundvatten genom att pumpa vatten från Lyckebyån till rullstensåsen Johannishusåsen. Åvattnet förbehandlas i Karlskronas vattenverk och pumpas sedan två mil till rullstensåsen där vattnet infiltreras ner genom dammar. I åsen sker en naturlig reningsprocess som ytterligare renar och kompletterar behandlingen i vattenverket. Drygt fjorton dagar efter att vattnet infiltrerat ner i åsen pumpas det upp som konstgjort grundvatten i en brunn längre bort på åsen. 

Johannishusåsen togs i full drift i juni 2015 och medför att konsumenterna får säker tillgång till ett dricksvatten med högre och jämnare kvalité. På sommaren finns det numera tillgång till kallvatten samtidigt som åsen filtrerar bort mikroorganismer och små organiska partiklar vilket minskar behovet av kemikalier.

Ett nytt vattenskyddsområde för Johannishusåsen fastställdes under 2022. Målet är att skydda vattentillgången i ett långsiktigt perspektiv som sträcker sig över flera generationer. 

Finansiering

Projektet beräknas ha kostat totalt cirka 375 miljoner kronor. 150 miljoner går åt till att anpassa reningsverket till att förbehandla vattnet innan det skickas till åsen och slutbehandla det konstgjorda grundvattnet. Bland övriga kostnader för projektet har ledningarna varit dyrast med en kostnad på 135 miljoner. Resterande kostnader är nya byggnader, infiltrationsdammarna, undersökningar och rättsprocesser. Projektet kommer att kosta cirka 20 miljoner kronor om året i drift och kapitalkostnader.