Så klimatanpassades en park i Malmö

Malmö drabbades år 2014 av extrem nederbörd som innebar stora skador och ekonomiska förluster, händelser som förväntas inträffa oftare i ändrat klimat. Utformningen av den nya stadsdelsparken i Hyllie, Hyllievångsparken, är ett exempel där Malmö stad integrerat klimatfrågorna i planering och genomförande.

Skyfall i Malmö 2014
Skyfall i Malmö 2014. Foto Stefan Milotti

Klimatanpassning i planeringen

Ett ändrat klimat gör att vi kan förvänta oss stigande hav och fler perioder med kraftig nederbörd, liksom fler värmeböljor. Detta innebär ökad risk för översvämningar vilka kan förstöra byggnader, vägar, och den allmänna kommunikationen i städer. Flera tusen översvämningsskador anmäldes till försäkringsbolag efter skyfallet 2014 till en kostnad på över en miljard kronor. Malmö stads nota för skyfallet 2014 landade på cirka 160 miljoner kronor. Kostnader för olika typer av väderhändelser förväntas öka i ett framtida förändrat klimat.

Genom att klimatanpassa städer till de effekter som ändrat klimat innebär minskar riskerna avsevärt – både vad gäller människors säkerhet samt för ekonomin. Efter skyfallet 2014 integrerar Malmö stad numer dagvattenhantering i det dagliga planarbetet. Grönområden och vegetation får större plats vilket bidrar till att rena dagvatten, fördröja vatten vid skyfall, minska intensiteten av värmeböljor, samtidigt som de även gynnar biologisk mångfald. Genom att ha en välplanerad stor grön park i mitten av den nya stadsdelen i Hyllie söder om Malmö har hänsyn har tagits till ändrat klimat.

Hylliebild
Platsen kring Parkens hjärta sedd från söder, med soltrappan och dagvattenstråket i förgrunden. Växthuset med anslutande cafébyggnad blir en viktig mötesplats under alla årstider. Efter behov kan fler byggnadskroppar tillkomma och nya funktioner läggas till. Illustration Nyréns Arkitektkontor

Park som klimatanpassningsåtgärd

En så kallad skyfallssänka ger breddningsmöjligheter med plats för 1000 kubikmeter dagvatten och ytterligare 6000 kubikmeter vatten kan fördröjas vid skyfall. I Hyllievångsparken ska ytan som hanterar skyfall även kunna användas när skyfall inte inträffar. Samma plats blir på så vis både till för dagvattenhantering och rekreation. Parken anläggs i etapper, och den första av sex etapper stod klar år 2021. Den första etappen av parken inkluderar bland annat en fruktlund, sommarblommor som man får lov att plocka, grillplatser och en liten stadsodling där boende i Hyllie och barn från närliggande skolor odlar i pallkragar. Anläggningen av parken kommer att pågå i flera år framöver.

Kostnader

I en bearbetningsfas kommer parkens innehåll vidareutvecklas och justeras så att den kan skötas och underhållas på ett effektivt sätt. Den totala budgeten för parken är 140 miljoner kronor.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.