Så klimatanpassades en park i Malmö, fördjupning

Malmö drabbades år 2014 av extrem nederbörd som innebar stora skador och ekonomiska förluster, händelser som förväntas inträffa oftare i ändrat klimat. Malmö stad jobbar numera aktivt med klimatfrågorna i både planering och genomförande av projekt. Utformningen av den nya stadsdelsparken i Hyllie är ett exempel på en sådan åtgärd.

Översvämning 2014
Översvämning efter skyfallet 2014 Foto Stefan Milotti

Klimatanpassning i planeringen

Ett ändrat klimat gör att vi kan förvänta oss stigande hav och fler perioder med kraftig nederbörd, liksom fler värmeböljor. Detta innebär ökad risk för översvämningar vilka kan förstöra byggnader, vägar, och den allmänna kommunikationen i städer. Hårdgjorda ytor är den största anledningen till varför städer drabbas hårt av extrem nederbörd, marken släpper inte igenom vattnet och dagvattenrören klarar inte av att ta hand om så stora mängder. Därför hålls stora mängder vatten kvar på ytan och risken för översvämning ökar. Flera tusen översvämningsskador anmäldes till försäkringsbolag efter skyfallet 2014 till en kostnad på över en miljard kronor. Malmö stads nota för skyfallet 2014 beräknas landa på cirka 160 miljoner kronor. Kostnader för olika typer av väderhändelser förväntas öka i ett framtida förändrat klimat.

Upplevd klimateffekt leder till åtgärder

Om ett område varit utsatt för extrema händelser leder det många gånger till att åtgärder vidtas för att förhindra att händelsen inträffar i framtiden. Detta mönster gäller även för Malmö stad som efter skyfallet 2014 numer integrerar dagvattenhantering i det dagliga planarbetet.

Park som klimatanpassningsåtgärd

Genom att klimatanpassa städer till de effekter som ändrat klimat innebär minskar riskerna avsevärt – både vad gäller människors säkerhet samt för ekonomin. När grönområden och vegetation i städer får större plats så bidrar de till att rena dagvatten, fördröja vatten vid skyfall, minska intensiteten av värmeböljor, samtidigt som de även gynnar biologisk mångfald. Planeringen av den nya stadsdelen i Hyllie söder om Malmö är ett exempel där hänsyn har tagits till ändrat klimat. Malmö stad har valt att klimatanpassa den nya stadsdelen Hyllie genom att anlägga en stor grön park som ska ta hand om dagvatten och dämpa effekterna vid skyfall.

Hyllie stadsdelspark
Visionsbild för stadsdelsparken i Hyllie. Foto Mikael Wallberg

Stadsdelen Hyllie ska växa

Det har länge funnits planer på att bygga ut Malmö söderut. När Citytunneln blev klar 2010 fick Hyllie en tågstation vilket pushade på den utvecklingen.

I Hyllie bor nästan 2000 invånare idag och ca 8000 personer har sin arbetsplats i stadsdelen. När Hyllie är fullt utvecklat kommer det att finnas ca 12 000 bostäder och lika många arbetsplatser. Den fördjupade översiktsplanen för södra Hyllie framtagen av stadsbyggnadskontoret tillsammans med andra förvaltningar redovisar en övergripande bild där den föreslagna stadsdelsparken ska ligga centralt, som en samlande grön lunga i området. Den fördjupade översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande för arbetet.

Stadsdelsparken

Stadsdelsparken planeras bli cirka 64 000 kvadratmeter stor vilket motsvarar storleken av Folkets park i Malmö. Parken kommer att anläggas i flera etapper, och utvecklas i takt med att byggnaderna växer fram i området. Förväntad byggstart är år 2020.

Den nya stadsdelen i Hyllie, Malmö.
Översiktsbild av den nya stadsdelen i Hyllie, Malmö. Den planerade stadsdelsparken är markerat i rosa färg. Illustration Malmö stad

Klimatanpassning inkluderad

I Hyllies stadsdelspark ska ytan som hanterar skyfall även kunna användas när skyfall inte inträffar. Samma plats blir på så vis både till för dagvattenhantering och rekreation. Att se flera åtgärder och ha en helhetssyn i alla sektorer gör att fler nyttor kan uppnås, något som projektledaren för tävlingen och en intern expertgrupp för vatten lyfter fram som A och O i klimatanpassningsarbetet. Malmö stad valde att utveckla parken genom att utannonsera en tävling där arkitektkontor fick skicka in tävlingsbidrag där tävlingsprogrammet ställde krav på att hantering av dagvatten och skyfall planeras på ett förnuftigt sätt.

Läs mer om Tävling som metod för klimatanpassning

Resultat

Genom att ta med klimatanpassning i planeringen och utlysa en tävling blev resultatet en välplanerad, välgenomtänkt park utifrån naturens förutsättningar. De gröna och blå strukturerna närvarar i alla delar och parken ska ge plats för natur och rekreation. Parkförslaget har inslag där människor tillåts vara delaktiga i parken, kanske hjälpa till att plantera eller sköta vissa delar.

Hylliebild
Platsen kring Parkens hjärta sedd från söder, med soltrappan och dagvattenstråket i förgrunden. Växthuset med anslutande cafébyggnad blir en viktig mötesplats under alla årstider. Efter behov kan fler byggnadskroppar tillkomma och nya funktioner läggas till. Illustration Nyréns Arkitektkontor

Vatten lyfts fram i parken på ett väl genomtänkt sätt och en så kallad skyfallssänka ger breddningsmöjligheter med plats för 1000 kubikmeter dagvatten och ytterligare 6000 kubikmeter vatten kan fördröjas vid skyfall. Vatten ska finnas i vattenstråket under stora delar av året och även kunna användas för skridskoåkning på vintern. De tider då skyfallssänkan inte är vattenfylld är karaktären en grön skål med ett skönt solläge åt sydväst. På ytan kan vatten renas och fördröjas med filtrering genom grässvålen.

Dagvattendiagram
Dagvattenstråk i den planerade stadsdelsparken i Hyllie. Illustration Nyréns Arkitektkontor

Upplevd klimateffekt påverkar genomförandet

Hade samma park byggts för ett antal år sedan hade parken kunnat få en grön kulle istället för en grön skål. Upplevda klimateffekter så som översvämningar har gjort att en skål med fördel byggs för att fördröja vatten. Detta sätt att tänka genomsyrar numer alla projekt i planering och genomförande i Malmö stad. Men viktigt är att klimatanpassning inte sker separat utan med multifunktionella lösningar som genomsyrar alla verksamheter.

Kostnader

I en bearbetningsfas kommer parkens innehåll vidareutvecklas och justeras så att den kan skötas och underhållas på ett effektivt sätt. Samtidigt behövs ett politiskt beslut för byggnation av parken tas.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.