Så arbetade Bodens kommun in klimatanpassning i sin översiktsplan

Kommunerna har en central roll i arbetet med att anpassa samhället till klimatförändringarna. I Boden har kommunen integrerat klimatanpassning till att bli en naturlig del i översiktsplanen. Det underlättar bland annat för att ge arbetet ett större fokus och för att det ska bedrivas mer långsiktigt.

Klimatförändringar väntas påverka Sverige på en mängd sätt och samhället behöver anpassas för att minska sårbarheten mot klimatrelaterade risker. Eftersom kommunerna ansvarar för flera verksamheter har de en central roll i klimatanpassningsarbetet, inom exempelvis vatten och avlopp, äldreomsorg, räddningstjänst och fysisk planering.

Om klimatanpassning integreras i hela kommunens organisation kan arbetet bli mer systematiskt, jämfört med om klimatanpassning drivs som en enskild fråga. Genom att inkludera klimatanpassning i den vägledande översiktsplanen kan också frågorna få större fokus på lång sikt i kommunen. Det är något som Boden, en kommun i Norrbotten, har gjort.

Bodens förutsättningar

Bodens kommun väntas få kortare vintrar med mindre snö och fler nollgenomgångar, vilket innebär att temperaturen pendlar över och under 0°C. I kommunen finns en mängd sjöar och vattendrag och flera av dem är sammanlänkade. Vid ökad nederbörd finns risk för översvämning, ras, skred och erosion. Ambitionen att växa mot Luleå innebär tillväxt längs Luleälvsstråket, ett område som är sårbart för höga flöden.

De höga flödena i samband med vårflod har upplevts som mer påtagliga på senare tid och vissa år har det resulterat i översvämningar i tätorten. I framtiden kan flödena komma att förändras, vilket kan komma att innebära utmaningar för planeringen av vattenreglering.

Flygfoto över Bodens centrum
Flygfoto över Bodens centrum, Bodträsket och en liten del av Buddbyträsket, vilka ingår i Bodensjösystemet. Foto Bodens kommun Förstora Bild

Ny översiktsplan 2017

I oktober 2015 kom uppdraget från kommunstyrelsen om att en ny översiktsplan skulle tas fram. Planen från 1990 hade varit inaktuell länge och behövde uppdateras. I den nya översiktsplanen som antogs 2017 finns ett kapitel avsatt för klimat, miljö -och riskfaktorer. I kapitlet finns rekommendationer kring utvalda områden som påverkas av klimatförändringar, såsom flöden i älvar och vattendrag.

Organisation och arbetsprocess

I projektdirektivet var det tydligt beskrivet hur arbetet skulle bedrivas, men inte vad översiktsplanen skulle innehålla. Kontinuerliga avstämningar mellan styrgrupp och de politiska företrädarna ägde rum. Arbetsgruppen föreslog representanter för verksamhetsstödet, vilket styrgruppen fattade beslut om och förankrade politiskt. Gruppen träffades en timme i veckan.

Modell för arbete med ÖP
Utdrag från modell för översiktsplanarbete. Inspiration hämtad från Umeå kommun. Illustration Bodens kommun

Verksamhetsstödet utgjordes av 17 personer som representerade olika roller från ett flertal förvaltningar. Arbetsgruppen träffade de olika sakkunniga enskilt, men kom fram till att nyttan maximerades om alla istället kunde träffas samtidigt under workshoppar. Detta införde kommunen till arbetet med den fördjupade översiktsplanen.

Arbetsgruppen tog fram förslaget om dispositionen där klimatanpassning var ett eget avsnitt och styrgruppen beslutade enligt förslaget. Förslag på rekommendationer till klimatkapitlet arbetades fram tillsammans med verksamhetsstödet, vilket inleddes med en analys av klimatrelaterade risker och sårbarheter för sin egen verksamhet. En del förslag på rekommendationer har dock annan grund, till exempel lämplig sockelhöjd vid Bodensjösystemet, som är baserad på en översvämningskartering. Rekommendationerna beslutades sedan av kommunstyrelsen i samband med att översiktsplanen antogs.

Översiktsplanens effekt på vidare arbete

Det var inte möjligt att utreda allt inom arbetet med översiktsplanen. Kommunen identifierade frågor där det fanns behov för vidare arbete och listade vilka program och strategier som behövdes tas fram i översiktsplanen. Igångsättningen av arbetet med dagvattenstrategin upplevdes som okomplicerat eftersom det var angivet i översiktsplanen.

I juni 2020 antog kommunen en fördjupad översiktsplan för Boden och kommundelen Sävast. Under arbetet med översiktsplanen kunde arbetsgruppen ganska direkt identifiera att det var dessa områden som behövde fördjupas. Den fördjupade översiktsplanen är uppbyggd på samma sätt som översiktsplanen, där klimat, miljö- och riskfaktorer har ett eget kapitel.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.