Rent dricksvatten, Östersund

Sveriges dricksvattenförsörjning utsätts för allt större prövningar. Med ett förändrat klimat förväntas stora delar av Sverige få ändrade förutsättningar vad gäller råvattenkvaliteten. Östersunds kommun driver aktivt frågan om dricksvattenförsörjning och säkrar för nutida och framtida förhållanden med en plan om att installera ytterligare ett steg i reningsprocessen av dricksvattnet.

Östersund
En del av Östersund och Storsjön. Foto Östersunds kommun

Ett omfattande arbete har utförts i Östersunds kommun sedan vintern år 2010/2011 då tiotusentals personer insjuknade på grund av ett parasitutbrott i dricksvattnet. Genom förebyggande lösningar som en ny reningsåtgärd i dricksvattenberedningen, i form av ett membranfilter, hoppas man att kunna förhindra att en liknande situation uppstår i framtiden.

Idag tas det vatten som förser Östersund med dricksvatten från Sveriges femte största sjö Storsjön som är en del av Indalsälvens avrinningsområde. Råvatten som förser Minnesgärdet, Östersunds största vattenverk, tas några hundra meter ut från strandkanten. Vattnet är klart, syrerikt och näringsfattigt men i och med en rådande klimatförändring förväntas råvattenkvalitén att ändras. Ökad nederbörd och ett varmare klimat förväntas leda till att vattnet kommer innehålla fler partiklar så som humusämnen och mikrobiologiska ämnen.

Dricksvattenförsörjning i Östersunds kommun

Efter att ha hittat Cryptosporidiumparasiten i dricksvattnet vintern 2010/2011 har en Vatten- och avloppsförsörjningsplan arbetats fram i Östersunds kommun. I planen prioriteras åtgärder vad gäller dricksvattenförsörjningen i tre kategorier; nödvändigt, angeläget och önskvärt att genomföra. En av de nödvändiga åtgärder som beskrivs i planen är att byta ut en inaktiverande barriär (ozoneringen) till en avskiljande barriär i det största vattenverket Minnesgärdet i Östersund. Det beskrivs som den enskilt viktigaste åtgärden vad gäller dricksvattenförsörjningen.

En avskiljande barriär är en barriär i beredningsprocessen av dricksvatten som separerar mikroorganismer med en fysisk barriär. En inaktiverande barriär är en process som oskadliggör mikroorganismer. Livsmedelsverket rekommenderar att ha båda sorterna i beredningsprocessen.

En provanläggning med två olika membranfilter planerades till våren 2014 på Minnesgärdets vattenverk. Provanläggningen skulle vara en separat del av verket och det renade vattnet skulle gå direkt ut till Storsjön igen. Försöken var till för att avgöra vilket sorts membranfilter som skulle installeras i reningsprocessen, ultrafilter eller nanofilter. Ett ultrafilter har porstorleken 10-100 nm och ett nanofilter har en porstorlek på 1-10 nm. Detta betyder att ett ultrafilter filtrerar bort bakterier, virus, humuspartiklar och parasiter. Ett nanofilter filtrerar även bort vissa joner. Att använda ett nanofilter är mer energikrävande än att använda ett ultrafilter då det krävs ett större tryck för att pressa vattnet genom mindre porer. 

Finansiering

Eftersom projektet planerades till våren 2014 fanns det en avsatt preliminär budget i planen för vatten- och avloppsförsörjningsplanen för projektet med membranfilter. Budgeten på 120 miljoner kronor inkluderar även provanläggningen av de två olika membranfiltren. Projektet finansierades av Östersunds kommun.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.