Klimatsmart planering i Järfälla

Järfälla kommun nordväst om Stockholm har en lång tradition att planera för god park- och naturstruktur. Grönområdena stärker kommunens ekosystemtjänster, bidrar till minskad översvämningsrisk, samt bevarar vattenkvalitet, biologisk mångfald och sociala mervärden. Vattnet ses som en viktig resurs inom befintlig grönstruktur och vid planering av ny bebyggelse, speciellt i en tät stad. 

Värdet av ekosystemtjänster togs upp i översiktsplanearbetet i Järfälla kommun och blev ett viktigt underlag i den översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige år 2014.  Fokus ligger på att bevara ekosystemtjänster i den befintligt goda grönstrukturen och utveckla dessa genom att bygga en så kallad grönblå struktur i stadsmiljön. En grönblå struktur integrerar grönområden och funktioner för vattenhantering med stadsbebyggelsen. Detta leder samtidigt till att staden står bättre rustad inför framtida klimatförändringar. Kyrkparken i den nya stadsdelen Barkarbystaden stod färdig år 2014 och anlades som en del i arbetet med att se vatten som en resurs och skapa en grönblå struktur.

Kyrkparken i Barkabystaden
En låg spång i kyrkparken gör att parkbesökare kan njuta av miljön nära vattnet. Foto Ekologigruppen

Urbanisering och klimatförändringar

Ur ett globalt klimathänseende måste våra städer förtätas. När detta sker ökar mängden hårdgjorda ytor vilket leder till problem med förorenat dagvatten, ökad risk för översvämningar vid kraftiga regn och negativa hälsoeffekter vid värmeböljor. Exploatering till följd av förtätning och urbanisering medför minskade park- och naturytor i städer. Detta gör att stadsplaneringen står inför nya utmaningar där ekosystemtjänster måste utvecklas så att bebyggd mark kompenseras med grönblå miljöer. Barkarbystaden är inget undantag. Målet är städer som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara. Naturområden har även andra positiva effekter, till exempel när det gäller fördröjning och rening av dagvatten, men också en temperaturreglerande verkan.

Humlor i parken
Humlor på besök i kyrkparken. Fler växter leder till ökad biologisk mångfald. Foto Ekologigruppen

En grönblå struktur i stadsmiljön

Genom att identifiera befintliga ekosystemtjänster och undersöka vad som behövdes för att förbättra livskvaliteten ytterligare kunde man inom Järfälla kommun synliggöra och jobba konkret med de behov som fanns.

Illustration av kyrkparken i Järfälla
En illustration av kyrkparken med förklaringar av anläggningar. Illustration Ekologigruppen

Kyrkparken planerades för att uppfylla flera funktioner. Man strävade inte bara efter att dämpa de negativa effekter som följer klimatförändringarna utan man ville också skapa en plats för social interaktion.

Anläggningen för dagvatten består av flera dammar, en slingrande bäck, en vattenträdgård med många fuktängsblommor, två broar och en kalkvall. Vattnet både renas, fördröjs och magasineras medan det leds bort från parkområdet. Bäckens naturliga flöde och de planterade växterna bidrar även till att främja områdets biologiska mångfald.

Kostnader

Hela anläggningen i Kyrkparken kostade 36 miljoner kronor. Genom att från början planera in klimatanpassningsåtgärder i projektet blev det enligt kommunen inte dyrare än att anlägga en vanlig stadspark i samma storlek med liknande geologiska förutsättningar.

Framtiden

Parken kommer att utvecklas ytterligare med fler funktioner i takt med Barkarbystadens utveckling. I framtiden skall bland annat ett alkärr byggas vid dammarnas utlopp för att rena vattnet från kväve och främja områdets biologiska mångfald. Utöver bullerskydd planeras även rekreationsytor i form av lekplatser och grillplatser för alla parkbesökare.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.