Informationskampanj förebygger vattenbrist på Gotland, fördjupning

Klimatförändringarna leder till längre perioder av värme och torka vilket påverkar vattentillgången. Gotland är en av många platser i Sverige som redan haft återkommande problem med vattenbrist. Region Gotland har därför bland annat arbetat med informationskampanjer för att göra invånarna medvetna om vattenbristen och hur de kan hjälpa till att motverka den.

Klimatförändringarna påverkar Gotlands vattentillgång. Den ökande medeltemperaturen leder till mer extremt väder med fler skyfall, en längre växtsäsong och somrarna kan bli torrare. Varmare temperaturer ökar dessutom avdunstningen och den längre växtsäsongen kräver mer vatten.

Gotland är en kalkstensö som inte förmår hålla särskilt mycket vatten. Detta gör öns vattentillgång sårbar för perioder med lite regn då grundvattenmagasinen inte fylls på tillräckligt. Region Gotland har under flera år upplevt problem med begränsad tillgång till råvatten, kombinerat med en stor efterfrågan på dricksvatten.

Mindre vatten och ökad efterfrågan

Samtidigt som vattnet är en bristvara får Gotland fler invånare. Fler flyttar in till samhällena och sommarstugeområden byggs om till permanentboenden. Detta leder till fler abonnenter som ska dela på samma vattenresurs. Problemet att inte kunna producera tillräckligt med vatten har bland annat lett till att planerade nyetableringar inte kunnat genomföras, vilket hämmar regionens utveckling.

Då ön ligger långt ifrån fastlandet finns inte möjlighet att leverera vatten från andra delar av landet och därigenom minska sårbarheten. Många av de tekniska åtgärder som finns att ta till vid vattenbrist tar lång tid att implementera och effekten dröjer därför.

Kampanj för vattenbesparing

Till skillnad från andra regioner är Region Gotland en kommun med utökat ansvar för uppgifter som normalt tillhör regionen. Vatten och avlopp (VA) är därför en del av regionens ansvar.

Bild från Region Gotlands kampanj för att spara vatten
Bild ur Region Gotlands informationskampanj Illustration Region Gotland Förstora Bild

För att påverka situationen direkt valde VA-avdelningen att försöka påverka konsumenterna till att minska användandet av dricksvatten. Förståelsen för vattnets betydelse och att det är en ändlig resurs behövde öka i samhället. Det beslutades att en kampanj om vattenbesparing skulle genomföras.

Gotlands VA-avdelning genomförde den första kampanjen för vattenbesparing våren 2016. Detta kom som en reaktion på den torra hösten året innan vilket ledde till ovanligt låga grundvattennivåer. Redan då var det klart att det skulle bli stora problem om man inte gjorde något åt saken. Tekniska lösningar så som avsaltningsanläggningar eller nya råvattentäkter tar tid att genomföra och den tiden fanns inte. Därför uppkom idén att involvera vattenbrukarna och få dem att spara vatten.

För att nå de inresande sattes informationsskyltar upp på flygplatsen, i gästhamnar och färjecentraler. Kampanjen erbjöd även hotell och boendeanläggningar, med flera, färdigt informationsmaterial på svenska och engelska.

Informationsmaterial om vattenbesparing som riktar sig mot barn.
Informationsmaterial om vattenbesparing som riktar sig mot barn. Foto Peter Daun Förstora Bild

En grupp som det satsats mycket på är förskole- och skolbarn. Genom exempelvis informationsfilmer på bio och i sociala medier om hur viktigt vatten är och experimentlådor med vattentema har barnen fått utbildning i hur de kan spara vatten. Barnen i sin tur fungerar som vidareförmedlare och lär ut denna information till vuxna i sin omgivning.

Kampanj riktad till många olika aktörer

År för år har kampanjen byggts på. För att nå ut till många olika målgrupper har flera kanaler använts. Mycket information finns på regionens hemsida men även radio, affischering och sociala medier har använts för att nå ut brett med budskapet. Ett exempel på detta är att när färjorna närmar sig ön informerar kaptenen i högtalarna om läget med vattenbrist på ön och uppmanar alla att spara vatten.

Via kampanjen har både bofasta och besökande fått enkla tips på hur de kan minska sin vattenförbrukning. Några exempel är uppmaning om att duscha kortare stunder, stänga av kranen vid tandborstning och att ha en kanna med kylt vatten stående i kylskåpet istället för att spola fram kallt vatten ur kranen. Även de med egen brunn uppmanas att spara vatten då ”vårt grundvatten är vårt gemensamma”. Budskapet är att varje droppe räknas och att det är en hållbarhetsfråga som rör alla.

För att nå ut till näringslivet har regionen bland annat haft möten med öns stora vattenförbrukare. Ett enkelt exempel som flera företag genomfört är att stänga av vattnet vid golvtvätt. Det finns dock möjlighet att spara mer vatten hos flera av dessa storkonsumenter.

Informationsmaterial om vattenbesparing på Gotland
Exempel på informationsmaterial till allmänheten. Foto Peter Daun Förstora Bild

Samlad information på webbsida

”Spara vatten” har en egen del på Region Gotlands webbsida. På sidan finns spartips, information om vad som gäller vid bevattningsförbud och korta informativa filmer om vatten och vattenbesparing. Även här finns barnen med och har en egen sida där vattendroppen ”Vilda Vatten” informerar om dricksvatten. Regionen passar också på att där informera om vad som får spolas ner i toaletten. Även på barnens sida finns korta filmer och animeringar men också korsord och frågesport om vatten.

Flera åtgärder inom regionen

Förutom kampanjen arbetar Region Gotland på flera olika sätt för att komma åt problemet med den återkommande vattenbristen. Exempelvis arbetar de aktivt med att åtgärda läckor. När det var som värst fick de reducera trycket i ledningarna för att minska åtgången. Utöver detta har regionen också sett över sin egen vattenanvändning.

Regionen insåg att de själva måste gå före med vattenbesparingar för att visa möjliga vägar. Utöver kampanjen arbetar de på flera sätt för att komma åt problemet. Att aktivt arbeta med läcksökning är en del av det och här har regionen kommit långt i jämförelse med en del andra, även om det fortfarande finns gamla ledningar kvar.

Ett annat sätt att minska läckaget har varit att sätta in tryckreducering vid strategiska platser. Det innebär att man minskar trycket i ledningarna och därmed minskar vattenförlusten vid exempelvis läckage. De har också slutat använda dricksvatten till bevattning av gräsytor och planteringar. För bevattning har de exempelvis börjat använda vattnet från filterspolningen i vattenverken som tidigare bara skulle ha letts ut till havet.

I ett led att synliggöra förbrukningen har kommunens egna fastighetsbolag installerat vattenmätare i enskilda lägenheter så att varje lägenhet kan följa och stå för sin egen förbrukning.

Nya kampanjer och innovationer

Problemet med vattenbrist kommer med största sannolikhet att vara kvar även i framtiden. Ett aktivt arbete med kommunikationskampanjer planeras även fortsättningsvis.

Parallellt med fortsatta kampanjer är det viktigt att fortsätta arbetet på andra fronter. Regionen är öppen för att testa flera kreativa lösningar på problemet med vattenbrist. Exempelvis undersöks möjligheten till ”underjordiska sjöar” för att kunna fylla på grundvattnet utan att förlora jordbruksmark.  Tankar finns också på att använda gråvatten (bad-, disk- och tvättvatten) för bevattning och kanske även, om det är helt renat, som dricksvatten.

Utöver detta finns även ett bräckvattenverk på Gotland, som omvandlar havsvatten till dricksvatten. Dessutom införs bevattningsförbud på olika platser av ön under sommarmånaderna.

Effekt av kampanjen

Gensvaret och engagemanget har varit stort. Över tid har en attitydförändring skett, men det tar tid att ändra beteenden. Det går att se en förändring av vattenförbrukningen, men det är svårt att säga vilka insatser som haft vilken effekt. Jämfört med vattenåtgången 2015 har Gotland sparat runt 10 procent sett över året. Om man endast fokuserar på juli månad sparas ännu mer vatten, runt 20 procent jämfört med åtgången 2015. Bevattningsförbudet står för en stor del av detta, medan själva kampanjen i sig uppskattas spara cirka 5–8 procent.

Erfarenheter

Det mest överraskande med kampanjen har varit den positiva anda och välvilja som både boende och besökande visat. Många ser möjligheterna i situationen och inte bara begränsningar. Den största delen av befolkningen upplevs ha kunnat ställa om till den nya situationen.

Upplevelsen efter tuffa år med vattenbrist är att ärlighet uppskattas. Genom projektet har det blivit tydligt för gotlänningarna och besökarna hur lite vatten som finns tillgängligt och att det inte går att få fram mer på kort sikt.

Finansiering

Kostnaden för kampanjen hamnar på VA-kollektivet, men de får också nyttan av att ha ett fungerande kommunalt vatten. Kostnaden för kampanjen är svår att beräkna, men en uppskattning är att den uppgår till runt 200 000-300 000 kronor årligen. Regionens egna interna arbetstid är då inte inräknad. I uppstartsfasen var kostnaden högre.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.