Flytande bostäder i Karlstad

Bostäder som flyter på vattnet blev en lösning för Karlstad Bostads AB i sin strävan att skapa översvämningssäkra hus. Samtidigt kan också efterfrågan på vattennära bostäder mötas. Idén föddes efter svåra översvämningar år 2000.

Karlstad ligger på Klarälvsdeltat och vid Vänerns norra strand. Det innebär att staden riskerar att översvämmas vid höga vattennivåer i Vänern och/eller höga vattenflöden i Klarälven. Normalvattenståndet i Vänern är ca 44,65 meter, men år 2000, då Vänerns vattennivå ökade och flera vattennära bostadsområden i Karlstad blev översvämmade, uppmättes den högsta nivån till 46,0 meter. Emellertid finns det ett stort intresse för att bygga och bo i vattennära lägen, vilket gör dessa områden till en viktig attraktionskraft för staden.

Vid översvämningen år 2000 uppkom idén om att bygga flytande bostäder. Efterfrågan på vattennära bostäder skulle besvaras, samtidigt som bostäderna även skulle bli klimat-, eller översvämningsanpassade.

Flytande bostäder i Karlstad
Hälften av bostäderna, sommartid. Foto KBAB

Bostäderna

Sammanlagt tolv bostäder fördelade på två pontoner gjorda i betong sitter numera fastgjorda i land med hjälp av tryckstagar, kättingar och kardanknutar. Ingen förankring i sjöbottnen möjliggör enkel borttagning om bostäderna behöver flyttas. Lösningen med kardanknutar gör att bostäderna kan röra sig uppåt, nedåt, och sidled. Detta är viktigt för att undvika slitage vid sjögång och föränderliga ytnivåer. Bostäderna klarar vattenståndsskillnader på upp till 2,5 meter.

Den största utmaningen var att hitta rätt placering för byggnationen. Rätt vattendjup, lagom nära fastlandet, och närhet till någon av företagets andra fastigheter för att kunna ansluta till redan existerande nät för teknisk försörjning, det vill säga VVS, fjärrvärme, och bredband, med mera. Själva byggnationen var även en utmaning i sig då det är stor skillnad på att bygga på land och att bygga på vatten.

Kostnad

Den totala kostnaden för bostäderna blev ungefär 30 miljoner kronor, vilket ger ett pris på ca 31 700 kronor per kvadratmeter, då lägenheterna är 79 kvadratmeter stora. Hyresrätterna kostar 11 800-13 000 kronor i månaden. Själva vattentomten hyr Karlstad Bostads AB av Karlstad kommun.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.