Ett gemensamt vattenprojekt av två kommuner

I Skåne driver Bromölla kommun ett gemensamt vattenförsörjningsprojekt med grannen och blekingekommunen Olofström. Syftet är att säkra tillgången till reservvatten från Olofström i händelse av vattenbrist, exempelvis vid längre torrperioder i framtiden. Samtidigt får Olofström genom projektet tillgång till både renare och säkrare vattenförsörjning från Bromölla.

Det råder alltid osäkerhet kring hur vattentillgången kommer att se ut i framtiden om klimatet fortsätter att förändras. Redan nu har såväl vattenmängd som vattenkvalitet förändrats till följd av ökad nederbörd och högre temperaturer. I Bromölla har man sedan länge haft problem med dricksvattnets råvattenkvalitet. Mer specifikt i tätorten Näsum vilket skulle kräva åtgärder från kommunens sida. Olofströms kommun stod å sin sida inför problemet att få fram tillräckligt stora mängder renat vatten för att försörja hela kommunen, då de också haft problem med råvattenkvaliteten.

För att kunna lösa problemen upprättade kommunerna år 2012 ett avtal om gemensam vattenförsörjning. Enligt avtalet skall vattenledningar anläggas mellan Bromölla och Olofström via tätorten Näsum. Vattnet från Bromöllas grundvattentäkter kan därmed försörja Olofström samtidigt som Näsum får tillgång till bättre vatten än tidigare. Byggprojektet är uppdelat i tre etapper. Arbetet påbörjades år 2014 och är nu inne på sista etappen. Beräknat slutdatum är maj år 2016. Projektet drivs av ett driftbolag, Skåne Blekinge Vattentjänst (SBVT), som består av fyra kommuner: Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge.

En gemensam vattenförsörjning som lösning

Om Bromölla kommun ändå måste anlägga en ny vattenledning till Näsum, gjorde kommunen bedömningen att det vore lämpligt att förlänga ledningen till Olofström för att därmed kunna dela vattentäkt.

Genom att skapa en gemensam vattenförsörjningsstrategi skulle fördelar uppnås för båda kommunerna. För Bromöllas del var det inte bara ett lönsamt alternativ ur kostnadssynpunkt, utan man skulle vid vattenbrist även få möjlighet att erhålla reservvatten från Olofström. För Olofströms del fanns fördelen att man på ett enkelt sätt skulle kunna erhålla stora mängder rent och säkert vatten från Bromölla. Olofström kan genom att hushålla med sina vattentäkter därmed också ha resurser kvar för reservvattendrift.

Det gemensamma projektet innefattar nyanläggning av vattenledningar från Bromölla via Näsum till Olofströms vattenverk, nya grundvattenbrunnar, liksom nya vattenverk som kan producera en dubbelt så stor mängd vatten som tidigare. För större uttag av grundvatten krävdes också en ny vattendom. Tack vare det gemensamma driftbolaget SBVT gick byggnationerna mellan de två kommunerna enkelt.

Karta över vattenledning
Karta över den nya vattenledningen från Bromölla till Olofström. Illustration SBVT

Kostnader

Kostnader för att anlägga vattenledningar, vattenverk och grundvattenbrunnar fördelas mellan Bromölla och Olofströms kommuner. Själva fördelningen avgörs av respektive kommuns aktuella förbrukning av vatten. Den totala kostnaden för projektet beräknades till cirka 100 miljoner kronor. Byggkostnader inom Bromölla kommun beräknades kosta totalt 74 miljoner kronor av den totala kostnaden i projektet.

Olofström bär den del av kostnaderna som avser pumpning av vattnet till Olofström medan Bromölla står för det som avser pumpning till Näsum.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.