Bättre tillgång på fisk med fiskodling på land

Tillgången på fisk i Östersjön kan bli osäker i takt med att bland annat klimatförändringar påverkar fiskens livsmiljöer i havet. Så kallade akvaponiska system är ett sätt att odla fisk på land i slutna system och samtidigt nyttja fiskvattnets överskott på näring till växtodling.

Varmare temperaturer och högre intensitet av nederbörd påverkar de arter som lever i Östersjön, och därmed vår försörjning av fisk. Fiskar är växelvarma djur, vilket innebär att deras kroppstemperatur beror bland annat på temperaturer i sin omgivning. De är också anpassade till omgivande vattens salthalt. Därför har dessa arter ofta inte en stor geografisk spridning utan är anpassade till den miljö de befinner sig i. Förändring i havstemperatur och salthalt gör att vissa fiskar som lever idag inte kommer kunna klara sig i ett ändrat klimat, vilket påverkar fiskerisektorn i Sverige.

Akvaponik
Näringsrikt vatten från fisktankar pumpas till växtbäddar där växterna tar upp näring ur vattnet, som sedan kan återanvändas i fiskodlingen. Illustration Julia Lindqwist

Lokal kretsloppsodling av fisk och grönsaker

En akvaponisk anläggning i Göteborg och en i Härnösand har testat systemet, både i större och i mindre skala.

I Göteborg utnyttjas övergivna industrilokaler och andra spillytor i stadsmiljön till grönsaksodling och fiskodling. Där produceras två ton fisk i en 50 kvadratmeter stor fiskodling som i sin tur ger näring till att producera 20 ton grönsaker. Två ton fisk och 10 ton grönsaker är ungefär vad som behövs för 100 människors årskonsumtion av fisk och grönt. Som uppvärmning och energiförsörjning utnyttjas spillvärme från byggnader.

Utanför Härnösand finns en anläggning på 8200 kvadratmeter. Där odlas olika sorters tomater och fiskarten regnbåge. Uppskattningsvis kan 400 ton tomater skördas per år, beroende på vilken sort som odlas, och upp till 20 ton fisk per år produceras. Hela produktionen ligger i en växthuskonstruktion med ett täckt tak över fiskodlingen.

Information och tillstånd

Det är viktigt att se över vilka tillstånd som krävs när en anläggning ska etableras.

Övergripande information om vad som gäller för odling av fisk, kräftdjur och blötdjur: www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/fiskarochandravattenbruksdjur/odlingavfiskkraftdjurochblotdjur.4.53b6e8e714255ed1fcc3ed.html

Information om tillstånd- och anmälningsplikt enligt miljöbalkens krav: www.havochvatten.se/hav/vagledning--lagar/vagledningar/provning-och-tillsyn/vattenbruk/vattenbruk-omfattas-av-miljobalkens-krav.html

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.