Om projektet Havsnivåer

SMHI har under tre år arbetat för att ta fram information om havsnivåer längs svenska kusten i dagens och framtidens klimat. Projektet har också tagit fram riktlinjer för att beräkna möjliga höga havsnivåer vid storm vid en given plats.

Sveriges kustområden drabbas ibland av tillfälliga översvämningar i samband med stormar eller då kraftiga lågtryck passerar. Översvämningar kan orsaka allvarliga samhällsstörningar och vatteninträngning i byggnader kan ge upphov till stora kostnader.

Den pågående globala uppvärmningen, med stigande havsnivåer som följd, aktualiserar frågan om hur vattenståndet kring svenska kusten kan förändras, idag och i framtiden. Havet stiger och det kommer att pågå under hundratals eller kanske till och med tusentals år framöver.

Treårigt projekt för havsnivåer

Ett projekt startade år 2015 på SMHI för att beskriva havsnivåer längs svenska kusten i dagens och framtidens klimat, medelvattenstånd såväl som extrema nivåer. Projektet avslutades år 2017 och finansierades med medel från anslag 1:10 klimatanpassning.

Projektets syfte var att öka kunskapen om klimatförändringarnas påverkan på havets nivå runt Sveriges kust, och att tillhandahålla underlag för beslut i frågor som påverkas av nutida och framtida havsnivåer, med särskilt fokus på extrema nivåer.  

SMHI vill betona att även om år 2100 ofta anges som slutår för klimatscenarier, så kommer havets nivå att fortsätta att stiga längre än så. SMHI vill också understryka att valet av klimatscenario och tidshorisont måste göras i ett situationsspecifikt sammanhang där risk och kostnader beaktas.

Det har projektet levererat

Projektet levererade beräkningar av framtida medelvattenstånd för Sveriges kust, en metod för att beräkna högsta havsvattenstånd samt analyser av vattenståndsdynamiken längs kusten och lokala effekter.

Resultaten redovisas i rapporter och som webbtjänster på smhi.se, där även data och GIS-skikt finns för nedladdning.  När resultaten används är det viktigt att förstå dess syften och begränsningar. De förklaras i följande SMHI-rapporter som ingår i redovisningen av projektet:

 • Klimatologi nr 41. Karttjänst för framtida medelvattenstånd längs Sveriges kust. Vägledning för att använda karttjänsten och metodiken bakom framtagandet.
   
 • Klimatologi nr 45: Beräkning av högsta vattenstånd längs Sveriges kust. Ett tillvägagångssätt för att skatta höga vattenstånd med mycket låg sannolikhet, tillämpat på observationer från SMHI:s mätstationer.
   
 • Klimatologi nr 48. Framtida havsnivåer i Sverige. Presenterar översiktligt projektresultat avseende medelvattenstånd och höga havsvattenstånd. Beskriver hur framtidens höga havsnivåer kan bedömas i planeringssyfte.
   
 • Oceanografi nr 123. Vattenståndsdynamik längs Sveriges kust.Havsnivåer, mätdata, modeller och resultat från olika analyser av mätdata.
   
 • Oceanografi nr 124. Statistisk metodik för beräkning av extrema havsvattenstånd. En inventering av statistiska metoder för extremvärdesanalys, som är vanligt förekommande när olika dimensioneringsunderlag tas fram.
   
 • Oceanografi nr 125. Lokala effekter på extrema havsvattenstånd. En beskrivning av hur vattenståndet längs Sveriges kuster byggs upp och hur återkomstvärden för vattenstånd på en lokal plats kan beräknas.

I högerspalten nås samtliga rapporter som utgivits inom projektet.