Havsnivå – medelvattenstånd i framtiden

Klimatförändringarna medför att havet stiger, vilket leder till skador på bland annat bostäder, vägar och samhällsviktig verksamhet. Här presenteras hur Sveriges kuststräcka kan påverkas av den framtida havsnivåhöjningen.

När temperaturen i atmosfären stiger blir också havet varmare. Då utvidgar sig havsvattnet och tar mera plats, så kallad termisk expansion. En global uppvärmning leder även till att glaciärer och landisar smälter fortare än de byggs på. Följden blir en global höjning av medelvattenståndet i havet. Effekterna av den globala havsnivåhöjningen blir mest märkbara i södra Sverige, där landhöjningen är mycket liten, medan effekterna är desto mindre i norra Sverige där landhöjningen är stor.

Hur mycket och hur snabbt havet stiger beror på hur mycket klimatet förändras, och alltså på hur koldioxidutsläppen utvecklas. FNs klimatpanel, IPCC, har sammanställt forskning kring klimatets utveckling och har utvecklat en serie med möjliga så kallade RCP-scenarier. Det är dessa scenarier som ligger till grund för det arbete som presenteras här.

Visualisering Sveriges kust
Karttjänsten visar det framtida medelvattenståndet längs Sveriges kust.

Kartvisningstjänst för framtida havsnivåer (SGI)
Vägledning kartvisningstjänst framtida havsnivåer

Karttjänst visar framtida havsnivå

Karttjänsten visar det framtida medelvattenståndet längs Sveriges kust. Den ger en indikation om vilka områden som kan vara sårbara, och där hänsyn bör tas till stigande vattennivåer. Det är viktigt att komma ihåg att kartan inte visar effekter av stormar eller andra tillfälliga höjningar av vattenståndet. I kartan kan du välja mellan tre olika utsläppsscenarier (RCP-scenarier), samt mellan att visa effekterna vid år 2050 eller år 2100. Förhandsvalen på kartan är år 2100 och RCP-scenario 8,5, det vill säga det scenario som motsvarar det som i dagsläget ligger närmast de uppmätta trenderna i koncentration av växthusgaser.

Fram till år 2050 är skillnaderna mellan de olika klimatscenarierna små. Detta ger ett stabilt beslutsunderlag som möjliggör ett klimatanpassningsarbete som kan förhindra skador och förluster. Efter år 2050 blir resultaten mer beroende av vilket scenario som väljs. När konsekvenserna blir betydande bör högre scenarier övervägas som planeringsunderlag. Dessutom måste alltid hänsyn tas till stormeffekter.

Det är viktigt att komma ihåg att även om projektionerna stannar vid år 2100, så innebär det inte att havet slutar att stiga då. Enligt scenarierna fortsätter nivåökningen även efter år 2100.

Denna karttjänst finns på en visningstjänst på webbplatsen för Statens geotekniska institut. Här går det även att hitta andra relaterade karttjänster.
Vad är RCP?

Har havet redan stigit?

IPCC visar i sin Specialrapport om haven och kryosfären i ett förändrat klimat (2019) att den genomsnittliga havsnivån globalt har stigit med 0.16 meter mellan åren 1902 och 2015. SMHI redovisar havsnivåhöjningen vid svenska mätstationer från år 1886 till 2018 och analysen liknar den globala även om variationen mellan olika år är stor. SMHIs klimatindikator för havsvattenstånd redogör för förändringar vid 14 mätstationer, med hänsyn tagen till landhöjningen.
Klimatindikator havsvattenstånd

I rapporterna, se högerspalten, finns mer vägledning, bakgrund och metodbeskrivningar för bland annat karttjänsten och framtida medelvattenstånd. Se särskilt rapporterna "Karttjänst för framtida medelvattenstånd längs Sveriges kust" samt "Framtida havsnivåer i Sverige".

Vad vet vi om havsnivåhöjningen runt Sverige?

De två viktigaste bidragen till havshöjningen runt Sveriges kust är den globala havsnivåhöjningen och landhöjningen. Arbetet i SMHIs havsnivåprojekt grundas på klimatscenarier från FNs klimatpanel IPCC. SMHI har utfört egen forskning både inom projektet och i angränsande projekt och har tagit del av andras forskning. Vi konstaterar att resultaten från IPCC fortfarande är lämpade för planering fram till 2100.  Nya resultat som tillkommit på senare år ger ökad förståelse om vad som kan ske bortom FNs ”sannolika” intervall. Nya resultat behöver följas löpande.
Forskning framtida havsnivåer 

Om projektet

Resultaten som presenteras på dessa sidor är framtagna av SMHI inom ramen för ett treårigt projekt. Projektets syfte är att tillhandahålla information kring havsnivåhöjning och högvattenhändelser kring Sveriges kust som tillsammans kan ge ökade översvämningsrisker från havet i framtiden. Målsättningen är att öka förståelsen hos allmänheten och att resultaten ska kunna användas som underlag för beslutsfattande vid till exempel kommuner och länsstyrelser.
Om projektet Havsnivåer