Vilka klimatscenarier finns?

Klimatscenarier finns att tillgå från SMHI men också från internationella källor. Det finns en del begrepp runt klimatscenarier som är bra att känna till.

Det finns klimatscenariodata att hämta från olika källor. Eftersom vi i denna vägledning främst vänder oss till den inte så initierade användaren håller vi oss primärt till det som produceras på SMHI för svenska användare.

Här beskrivs också klimatindikatorer och klimatindex. SMHI har valt att använda begreppet klimatindikator för olika mått att följa klimatets utveckling baserat på observationer. Begreppet klimatindex används för de mått som beskriver resultat från klimatscenarier dvs. innefattar även utvecklingen framåt i tiden.

Klimatscenarier framtas ofta inom stora internationella projekt och används i internationella sammanhang. Här beskrivs därför några akronymer som är vanligt förekommande.