Variation i tid och rum

Klimatförändringen är inte linjär. Variationer framträder tydligare då skalor och tidsperspektiv ändras.

Tidsaspekten

Tittar vi ca 10 år framåt är information om nutidsklimatet av större betydelse än klimatscenarier, dvs. det är svårt att urskilja förändringen beroende på att den naturliga variabiliteten är så stor. Längre fram i tiden och fram till mitten av seklet kan förändringssignalen urskiljas i klimatscenarierna.  Den variation som ses i beräkningarna beror på klimatmodellerna. Det vill säga, den speglar den kaotiska utvecklingen i den naturliga variationen, samt att vi inte till fullo förstår klimatsystemet. För den tidsperioden spelar valet av utsläpps-/strålningsdrivningsscenario liten roll. Mot slutet av seklet däremot har valet av utsläpps-/strålningsdrivningsscenario störst betydelse för variationen i beräkningarna.

Det varierar dock beroende på vilken variabel som är av intresse. Medeltemperaturen är stabilare och har därför en tydligare klimatförändringssignal, medan medelnederbörd (eller extrem nederbörd) varierar kraftigt och behöver en starkare klimatförändringssignal innan den tydligt kan särskiljas från naturlig variabilitet.

Rumsligt perspektiv

Att ändra rumslig skala kan förändra perspektiv. Om vi tittar på globala resultat kan det te sig enkelt att RCP 8.5. ger kraftigare förändringar än RCP 4.5. Det är oftast även tydligt för regionala klimatscenarier, men gör vi analyser på andra skalor utifrån än mer detaljerade data blir bilden inte lika entydig. Då kan ett klimatscenario med RCP 8.5 ge lägre förändringssignal än ett klimatscenario med RCP 4.5.

Ett avancerat exempel syns i figuren. I en studie över Dimensionerande flöden för dammanläggningar gjordes beräkningar av bland annat förändringar i dimensionerande vattenstånd för några olika dammar i Sverige.  I figuren ses att de 18 olika klimatscenarierna blandas avseende strålningsdrivningsscenario. Den största förändringen ses för ett klimatscenario med högt strålningsdrivningsscenario men att den näst högsta förändringen ses för ett klimatscenario med det lägre strålningsdrivningsscenariot och så vidare. Dock pekar nästan samtliga 18 scenarier på ökat vattenstånd.

stapeldiagram sid 4
Figuren visar ett exempel på en studie av dimensionerande vattenstånd för en dammanläggning i norra Sverige beräknat med indata från 18 klimatscenarier utifrån nio globala klimatmodeller och två strålningsdrivningsscenarier. I detta fall har regionala klimatscenarier nedskalats till hög upplösning och använts i hydrologiska studier. Jämförelsen avser perioden 2067-2096 jämfört med 1971-1990. Förstora Bild