Varför finns olika klimatscenarier?

Det finns flera tänkbara vägar människan kan gå vad gäller utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Det finns inte en global klimatmodell som är den bästa. Vi måste hantera dessa osäkerheter och därför finns flera olika klimatscenarier.

Ett klimatscenario beskriver en möjlig klimatutveckling baserad på antaganden om förändringar i atmosfären, beroende på människans aktiviteter. Flera klimatscenarier tas fram utifrån olika antaganden om förändringar i atmosfären och hur klimatmodeller omsätter dessa förändringar i klimat. Det finns ingen som kan säga vilket av de olika utsläppsscenarierna som inträffar i framtiden. Det är framförallt en internationell politisk fråga. Därför måste forskarna beskriva hur klimatet kan förändras med hänsyn taget till olika utsläppsscenarier.

Det finns inte heller en global klimatmodell som är den bästa. I IPCC:s AR5-rapport beskrivs hur pass väl olika modeller kan beskriva klimatet (t.ex. jämfört med klimatobservationer). En del är exempelvis bättre på temperatur och andra på nederbörd. Det finns också regionala skillnader så att modeller beskriver olika områden mer eller mindre bra. Forskare har i internationella projekt försökt samköra modeller för att kunna rangordna dem efter hur väl de beskriver klimatet. Tanken var att kunna använda denna rangordning för att vikta modeller vid en ensembleberäkning, så att sämre modeller får mindre påverkan på slutresultatet. Detta visade sig dock vara svårt och rekommendationen är fortfarande att inte sortera ut modeller från en ensemble.

Även om forskarna skulle lyckas hitta ”den bästa klimatmodellen” så baseras en sådan analys på ett klimat som varit, en referensperiod. Man jämför modellens resultat med mätningar. Vi kan dock inte vara helt säkra på att modellen även är bäst i ett förändrat framtida klimat.

Ett klimatscenario är en uppskattning av hur klimatet kan komma att bli i framtiden. Resultatet, det simulerade klimatet, är en kombination av valt utsläppsscenario, val av klimatmodeller och vilken tidsperiod som simuleras. Eftersom klimatscenariot beror på hur dessa faktorer kombineras är det önskvärt att göra flera klimatscenarier med olika kombinationer av utsläppsscenarier, modeller o.s.v. På så sätt går det att veta mer om hur stor betydelse till exempel valet av klimatmodell har för det slutgiltiga resultatet, det vill säga hur stor osäkerheten är.

Genom att använda utdata från flera modeller får vi ett robustare resultat.  Om klimatmodeller visar överensstämmande resultat är det en tydligare signal än om de pekar åt olika håll. Det ger oss en bild av vad som är mer respektive mindre säkert.

årsmedeltemperaturen antal modeller
I exemplet visas förändring i årsmedeltemperatur (°C) för 2071-2100 jämfört med 1971-2000 (översta kartan). Medelvärdena är beräknade utifrån beräkningar med nio klimatmodeller drivna med scenariot RCP 8.5. Den nedersta kartan visar att för merparten av Europa visar alla nio modeller på ökning av årstemperaturen. När alla nio modellerna ger en ökning i det framtida scenariot i en beräkningsruta kan detta ses som en robusthet/säkerhet i resultatet där. Detsamma gäller om samtliga indikerar en minskning. Om till exempel fyra modeller visar på en ökning och övriga fem en minskning betyder det att resultatet är osäkert. Förstora Bild