Var finns effektstudier?

Effektstudier finns inte i koordinerade sammanställningar utan är utspridda på olika institut- och projektsidor. Nedan följer ett par exempel på var man kan hitta effektstudier både inom och utanför SMHIs webbsidor.

På Klimatanpassningsportalen (www.klimatanpasning.se) finns fliken ”Åtgärder”. Där kan olika verktyg för klimatanpassning hämtas bl.a. effektstudier från forskningen.

Hydrologiska effektstudier av framtida förändringar i vattenföring (vattentillgång, torka, hög/låg vattenföring, vårflod, etc.) som SMHI utfört finns sammanställda.

Skogbrandrisker har analyserats utifrån klimatscenarier och presenteras i rapporten Framtida perioder med hög risk för skogsbrand. Framtida perioder med hög risk för skogsbrand  En sammanfattande presentation över skogsbrandrisk i framtida klimat baserad på klimatmodeller och brandriskmodeller finns också. Klimatmodeller och skogsbrandrisk

Klimat- och sårbarhetsutredningens slutrapport (SOU 2007:60) har 35 bilagor. Det är sammanställningar över hur ett förändrat klimat kan komma att påverka olika verksamheter i samhället. Infrastruktur, energiförsörjning, dricksvattentillgång, skogs- och jordbruk behandlas bland annat. Klimatscenarier har, i olika utsträckning, använts som underlag för bedömningarna. Bilaga 23 är en modellstudie över vegetationsförskjutningar, och klimatscenariodata har använts som indata till en vegetationsmodell. SOU 2007:60

Forskningsprogrammet CLEO, Klimatförändringar och miljömålen, studerar hur klimatförändringen påverkar möjligheterna att uppnå miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Giftfri miljö. CLEO har producerat en underlagsrapport inför Fördjupad utvärdering 2015 baserad på två klimatscenarier. CLEO publikationer

På Skogsforsk webbsidor finns en applikation för plantval.  Inom forskningsprogrammet Mistra-Swecia, har applikationen utvecklats avseende tall med hänsyn till klimatscenarier. Plantval

Kap4_Sjön_Stor_En_Värmland
Förstora Bild