Vad är hydrologiska modeller?

Hydrologiska modeller beskriver vattentillstånd och flöden. De har vanligen beräkningsrutiner för markfuktighet, snöackumulation, snösmältning och grundvatten samt beskriver vattnets väg i avrinningsområdet.

Det finns flera hydrologiska modeller. På SMHI används HBV och HYPE. De används rutinmässigt i prognosproduktionen men även för att beräkna hydrologiska effekter i framtida klimat. Det finns stora konceptuella likheter (fysikaliska antaganden) mellan modellerna, men HYPE hanterar till skillnad från HBV t.ex. vattnets flödesvägar i mark och ämnesomsättningen i marken för olika markklasser. HYPE är under aktiv utveckling och appliceras på alltfler områden i världen.

HYPE FoUh fig 3
Schematisk beskrivning av HYPE-modellen. I detta exempel uppsatt för en markklass uppdelad i tre markskikt, med flöden och omsättning av vatten och näringsämnen i mark, vattendrag och sjö Förstora Bild

Läs mer om och

Ett annat exempel på en hydrologisk modell som används för bl.a. klimateffektstudier är  Coup-modellen från KTH.